Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 204 180 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Cyfryzacja a realia

niedziela, 18 września 2016 21:05

Szanowny Panie,


W odpowiedzi na Pana pytanie przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, w którym zwraca się Pan z prośbą o wskazanie, „czy ministerstwo przewiduje legislację która zobligowałaby do odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do kont w drodze minimum hostingu zewnętrznego lecz na dobrze zabezpieczonych serwerach z stosownymi poświadczeniami ich zarządców oraz w systemie nas zawierających gov.pl w nazwie portalu i adresie email”, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.


Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wskazuje, iż przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy m. in. organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów oraz jednostek budżetowych, będące podmiotami publicznymi w rozumieniu tej ustawy.


Podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o informatyzacji, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej. Jest on także zobowiązany udostępniać elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewniać jej obsługę. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą należy rozumieć dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Doręczając dokumenty do podmiotu publicznego z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej nadawca otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru zawierające dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające:


a) pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,

b) datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego - w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu,


c) datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 - w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny,


d) datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru;
Jednocześnie należy wskazać, iż rozporządzenie eIDAS1 wprowadziło do polskiego porządku prawnego usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, które w założeniu gwarantuje, iż dane wysłane i otrzymane przy użyciu kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego korzystają z domniemania integralności danych, wysłania tych danych przez zidentyfikowanego nadawcę i otrzymania ich przez zidentyfikowanego adresata oraz dokładności daty i czasu wysłania i otrzymania wskazanych przez kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.


Planowany mechanizm, mający na celu zapewnienie realizacji ww. założenia, w przypadku gdy przepisy prawa nie stanowią inaczej, spełniając warunki, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia eIDAS, będzie równoważny usłudze doręczenia realizowanej w tradycyjny sposób przez upoważnionego operatora pocztowego. Dzięki dopuszczeniu e-doręczeń stanie się możliwe całkowite odejście od papierowych dokumentów nawet w sprawach, dla których nie zaplanowano jeszcze żadnych specjalnych i niekiedy kosztowych rozwiązań. Celem proponowanych rozwiązań jest zapewnienie możliwości skutecznej
i jednocześnie przyjaznej i wygodnej komunikacji elektronicznej zanim jeszcze dojrzałe usługi online zostaną udostępnione w określonej sprawie, albo w przypadku gdy nie będzie takiej potrzeby.


Mając na uwadze powyższe rozwiązania prawne umożliwiające skuteczne oraz bezpieczne doręczanie dokumentów drogą elektroniczna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, niezasadne wydaje się tworzenie nowych regulacji prawnych w tym zakresie.

 


Z poważaniem
Justyna Duszyńska
Zastępca Dyrektora
Departamentu e-Państwa
/podpisano elektronicznie/

 

Realia są takie, że urzędy które dostały wiadomość albo nie mają środków, albo nie widzą jak to zrobić.

 

Zakładają sobie strony nawet na cba.pl - "pinb.cba.pl" - i to nie żart. 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Sam się nie wybrał sam nie odwoła

czwartek, 15 września 2016 21:02

Na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezes Rady Ministrów powołała z dniem 1 września 2016 r. Jacka Szera na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797304-p_3.htm

 

Jacek Szer urodził się w 1969 r. w Turku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, inżynier budownictwa, dr nauk technicznych. Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny, a od 2003 r. adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W działalności naukowej specjalizuje się w konstrukcjach murowych i zagadnieniach związanych z absorpcją promieniowania oraz występowaniem ryzyk w procesie inwestycyjnym. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. W 1997 r. zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor i współautor wielu orzeczeń o stanie technicznym budynków, opracowań projektowych i inwentaryzacji budowlanych. Od 2006 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

 

Pytanie czy pełnił czy też nadal pełni - z urlopu. Czas zapytać Ministra a może samego zainteresowanego.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Willa Bieruta - not happy end

piątek, 02 września 2016 16:54

 Według Ministerstwa Skarbu willa Bieruta przy ul. Klonowej 6 została sprzedana Skarbowi Państwa.

 

Moim zadaniem jest ustalić ? Jak, na podstawie jakich unormowań zwracano obywatelom to do czego obecnie potrzebny jest projekt zmian ustawy o nieruchomościach czy innej ustawy regulującej problematykę.

 

Wiedza w tej materii i odpowiedź pytanie dlaczego nie ewidencjonuje się obszarów pozyskanych przez skarb Państwa od poszkodowanych wywłaszczeniem stanowi podstawę mojego dalszego działania.

 

Jakże ważnego w obecnej chwili. W momencie gdy zaczynamy dopiero zastanawiać się "dlaczego" mamy do czynienie z tą "dziką" praktyką czyszczenia kamienic i handlu starymi willami.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

TERYT - po co nam ten numer

wtorek, 30 sierpnia 2016 9:40

Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju służy identyfikacji terytorialnej położenia rzeczy.

 

Identyfikacja następuje aż do poziomu ulicy na której się dana rzecz, podmiot znajduje.

 

I po co nam Teryt. Po to aby nas znaleźć.

 

W kwestii wywłaszczeń Bieruta

Lokalizacja obiektu do którego jest roszczenie wobec danej ulicy w zgrupowaniu spraw roszczeń pod numerem TERYT pozwala na określenie ogólne - miejsca wobec którego toczyła się sprawa.

 

Można to robić również kwartałami i działkami w kwartałach ale te jak wiadomo się "zmieniają"

 

Adresu TERYT raczej się nie zmienia.

 

Prezes GUS powiadomiony. Za kilka dni pewnie przekaże pomysł dalej. Jak tak się stanie - ruszymy o krok dalej.

 

Zmieniam ten kraj moi drodzy. Jednym telefonem i dobrą wolą pewnej bardzo miłej osoby.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Willa Bieruta cz.2

środa, 10 sierpnia 2016 16:14

Według informacji udzielonej przez Kancelarię Prezydenta RP

 

Prezydent RP Andrzej Duda nigdy nie użytkował nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Klonowej 6. Decyzją nr 16/14 z dnia 14 marca 2014 roku, Minister Skarbu Państwa orzekł o przekazaniu trwałego zarządu do przedmiotowej nieruchomości między Kancelarią Prezydenta RP a Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Pięcioletnia kadencja prezydencka Andrzeja Dudy rozpoczęła się 6 sierpnia 2015 czyli nie mógł wiedzieć o rzeczy która nie jest już w zarządzie KPRP.

 

Kukułcze jajo podrzucono do Ministra Obrony Narodowej - ciekawe co zrobi.


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Sektor w bezruchu

wtorek, 09 sierpnia 2016 21:41

Rozmowy z kolegami po fachu. Na inwestycjach kolejowych które tak budują naszą zapadłą infrastrukturę transportu generalni jadą temat starym projektem bez licznych aspektów wykonawczych ( zabrakło czasu na aktualizację ). Firmy podwykonawcze czasami nie płacą swoim podwykonawcom.

 

Rozmowa z innym kolegą. Zapisu o płatności wstrzymanej w przypadku braku rozliczeń z podwykonawcami wynika jeden dobry aspekt "płacą im". Czasami podpisują przed pieniędzmi że dostali ( choć przydałoby się potwierdzenie przelewu ).

 

Inny przepis mówi o zatrudnianiu bezrobotnych - ale ci nieskorzy do pracy lub do niej niezdolni. Obsada nie wystarczy - trzeba kogoś zatrudnić. To ładnie w statystykach wygląda - zatrudniony na kilka dni i znów do urzędu lub takie "pozorny bezrobotny" podpisuje że był i znika z budowy do swojej prawdziwej "czarnej pracy". 

 

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Willa Bieruta

sobota, 30 lipca 2016 11:16

Spośród wielu obiektów w Warszawie jeden jest symboliczny.

 

Sam Bieruta willi i okresowych rezydencji miał kilka.

 

Mieszkał trochę w Sopocie, Konstancinie i Warszawie.

 

Sopocka willa, wybudowana przed wojną przez zamożnego gdańskiego kupca Ernsta Claaszena, miała szczęście do słynnych mieszkańców. Zaraz po wojnie rezydował w niej Bolesław Bierut, później - Eugeniusz Kwiatkowski z rodziną, a następnie stała się letnią rezydencją Niny Andrycz i Józefa Cyrankiewicza. Dziś mieści się tu Muzeum Sopotu.

 

Willa Julisin została wybudowana w latach 1933-35 według projektu znakomitego architekta Czesława Przybylskiego. Julisin stanowił wybitny przykład funkcjonalizmu. Willa powstała na zlecenie warszawskiego bankiera Gustawa Wertheima. Swoją nazwę zawdzięcza bratu fundatora, przedwcześnie zmarłemu kompozytorowi i dyrygentowi Juliuszowi Wertheimowi.


Do 1939 roku w Julisinie odbywały się spotkania muzyczne (oprócz Juliusza także siostra właściciela Joanna była śpiewaczką, a sam bankier też komponował). Konstancińscy Wertheimowie (rodzina pochodzenia żydowskiego, choć wyznania ewangelicko-augsburskiego) w czasie okupacji hitlerowskiej trafili do Oświęcimia, gdzie zginęli. Ich willę zajął gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer. Od 1945 roku w Julisinie mieściło się Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Reytana. W lecie 1948 roku przekształcono willę w rezydencję prezydenta Polski Bolesława Bieruta. W latach siedemdziesiątych obiekt przejęło Warszawskie Kuratorium Oświaty przeznaczając go na sanatorium laryngologiczne dla nauczycieli, do roku 1992, kiedy to urządzono tu szkołę. W wilii zawiązało się również Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina.

 

http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.892.2

 

Niestety nowy właściciel zburzył obiekt.  Spółka Konstancin Real Estate Management otrzymała sądowy wyrok jego odbudowania.

 

Jeśli chodzi o Warszawę termin "willa Bieruta" używany jest wobec obiektu przy ulicy Klonowej 6.

 

O historii obiektu dowiecie się z tego artykułu z którego dowiecie się że po 1946 roku (sławetny dekret Bieruta) wille przy Klonowej przejęło państwo i przeznaczyło na mieszkania dla wysokich funkcjonariuszy państwowych. Mieszkali tam m.in. Jakub Berman, Stanisław Radkiewicz, Michał Rola-Żymierski i Marian Spychalski. A w latach 1990-1992 w połówce bliźniaka pod nr 6-tym, do czasu wyprowadzki do Belwederu mieszkał prezydent Lech Wałęsa.

 

http://warszawawobiektywie.waw.pl/2010/02/dom-przy-klonowej/

 

Willa przed wojną uchodziła za jedną z bardziej oryginalnych w całej stolicy, nic więc dziwnego, że po wojnie szybko wypatrzyli ją prominenci z pierwszego szeregu ówczesnej władzy. Mieli w niej mieszkać m.in. pierwszy władca komunistycznej Polski Bolesław Bierut, odpowiedzialny za aparat terroru w czasach stalinowskich Jakub Berman, złowrogi minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz, a także generałowie: Michał Rola – Żymierski czy Marian Spychalski. W styczniu 1960 roku dom przy Klonowej 6 był miejscem pamiętnego spotkania ówczesnego I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Był to czas, gdy na linii Kościół – władza komunistyczna mocno iskrzyło, a rozmowa na pewien czas rozładowała napięcie.

Po 1989 roku willa przeszła pod władanie nowo powstałej Kancelarii Prezydenta. Jej najsłynniejszym lokatorem był Lech Wałęsa, który wprowadził się na Klonową po wyborze na prezydenta w 1990 roku. Wyprowadził się dwa lata później, gdy Belweder został przystosowany do zamieszkania przez głowę państwa.

 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1528777,1,prezydencki-klopot-z-willa-bieruta.read

 

Obecnie problem tej wilii obrazuje sytuację prawną w zakresie prawa własności w Polsce. W zawirowaniach historii władza zapomniała, iż zabrała mienie Polskiemu obywatelowi i go w czasach demokracji nie oddała.

 

W mojej ocenie ale kto jak kto lecz Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bolesław Komorowski czy Andrzej Duda nie powinni tak używać obiektu odebranego "Dekretem Bieruta".

 

Dzięki dość ciekawemu archiwum korporacji  akademickich udało mi się odnaleźć informacje o inżynierze Muszyńskim.

 

Leszek Muszyński, ( - 3 lipca 1970 w Buenos Aires) student i absolwent (inż. budowy dróg i mostów) PW 1915-22, przyjęty do Arkonii 1918 (nr ew. 922), akt. 1918-22, prowadził Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inż. Leszek Muszyński w Warszawie (1929), członek Stowarzyszenia Techników, ppor. rez. I Pułku Ułanów Krechowieckich, żołnierz Brygady Strzelców Karpackich, po wojnie na emigracji w Argentynie, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach.

http://www.archiwumkorporacyjne.pl/en/index.php/fraternities-museum/riga/arkonia/

 

Sytuacja prawna na dzień dzisiejszy. ( Takie mamy prawo )

 

27 lipca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, po rozpoznaniu - z udziałem wnioskodawcy - na rozprawie w dniu 19 lipca 2016 r.,  publicznie ogłosił wyrok w sprawie wniosku Prezydenta RP dotyczącego dekretu warszawskiego (zasady zwrotu nieruchomości).

W wyroku z 19 lipca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1) art. 1 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w części dotyczącej dodawanego do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 214a, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

a) jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 konstytucji,

b) nie jest niezgodny z art. 21 ust. 2 konstytucji.

2) art. 1 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w części dotyczącej dodawanego do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 214b, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 konstytucji.

 

Zdania odrębne do wyroku zgłosili sędziowie TK: Zbigniew Jędrzejewski, Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski.

 

http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/trybunal/tk-przepisy-odnoszace-sie-do-tzw-dekretu-bieruta-sa-zgodne-z-konstytucja/

 

http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki-i-postanowienia/art/9121-dekret-warszawski-zasady-zwrotu-nieruchomosci/

 

Wyroku w sprawie Kp 3/15 nie opublikowano bo Prezydent nie podpisał jeszcze nowelizacji w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym aby móc podpisać ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Regulacja ta co prawda umożliwia zamknięcie na drodze prawnej także tej sprawy niemniej nie uzasadnia "zarządu" tą nieruchomością przez obecnego Prezydenta i wszystkich pozostałych poprzedników.

 

Pozbycie się zarządu nad obiektem i przekazanie go innemu organowi Państwa również nie jest dobrym rozwiązaniem.

 

Jak widać willa nie widnieje czytelnie w zbiorze informacji o majątku kancelarii choć z w/w artykułów wynika iż jest lub była ona przez KPRP użytkowana.

 

http://www.prezydent.pl/bip/majatek-kancelarii/

 

Pytanie które ciśnie się obywatelowi.

 

Problem to natury prawnej czy etycznej ?

 

W mojej ocenie tylko etycznej i można go załatwić nawet jutro wiedząc kto jest spadkobiercą tej warszawskiej willi Bieruta.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

No to po serwisach, kontach i kontaktach do nadzoru budowlanego.

poniedziałek, 18 lipca 2016 16:27

Pozwoliłem sobie na odrobinę działania i poza tym że spowodowałem chaos w zakupie domen nic nie osiągnęliśmy.

 

Mówię w liczbie mnogiej bo obywatel pomógł ale pewien Minister nie zadziałał i nie nagrodził za pomysł.

 

CCF20160718_00000.jpg

 

Jak i drugie wystąpienie

 

CCF20160718_00001.jpg

A teraz ile czasu im to zajęło ?

 

17 maja dostali sygnał, 24 maja artykuł w Gazecie Prawnej.

Następnego dnia już wszystkim rozesłano. W dniu 25 maja mailem.

 

Nie tylko jestem opiniotwórczy ale i skuteczny. P.O GINB za reakcje serdecznie dziękuje. Czekam na efekty. Jakoś po woli.

 

Niestety apel nie zadziałał pomimo upływu prawie miesiąca czasu.

 

Dowód

 

https://www.google.pl/search?q=pinb+gmail&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=veSMV6ORHZWBsAHV_ZqgBQ


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Odstępstwo w procedurze naprawczej

poniedziałek, 18 lipca 2016 9:40

Szanowny Panie Ministrze

 

Mając na uwadze wyrok w sprawie VII Sa/Wa/1872/15 wskazujący na problematykę zastosowania art. 9 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

 

Art. 9. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 €“ ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.


2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.


Proszę o udzielenie informacji publicznej o liczbie organów nadzoru budowlanego którym udzielone zostało upoważnienie do udzielania lub odmowy zgody na odstępstwo.

 

W mojej ocenie przedstawiony mi wyrok obarczony jest swoistym błędem rozumienia prawa w którym "właściwy organ" nie jest w ustawie "wskazany" literalnie i może nim być również nadzór budowlany.

 

Niemniej z dalszej części prawa można wywnioskować ze PINB, WINB i GUNB nie jest w stanie występować o odstępstwo gdyż nie wydaje pozwoleń na budowę. 

 

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W słowach normy zawarto wyłącznie pojecie "pozwolenie na budowę" a chyba zabrakło drugiego "pozwolenie na wznowienie robót". A o trzecim przypadku gdy obiekt istnieje i się już nic przy nim nie robi nie wspomnę. 

 

W mojej ocenie organy nadzoru budowlanego nie mogą wydawać pozwolenia na budowę, nie mogą więc udzielać odstępstw.

 

Mając na uwadze prawdopodobieństwo naruszenia prawa liczba udzielonych upoważnień do powyższego świadczyć może o "niedoskonałości" prawa w której pozbawia się możliwości zachowania bytu obiektu niespełniającego "częściowo" warunków technicznych w którym po zachowaniu zaproponowanych w ekspertyzie rozwiązań zamiennych "bezpieczeństwo użytkowe" obiektu zostanie spełnione.

 

 

W kontekście rozmowy z Ministrem Żuchowskim i całkowitą ignorancją przekazanych na powyższym spotkaniu sygnałów ( mam wrażenie ze zastraszyliście ludzi w takim stopniu że potrzebują woli politycznej czy przykazu aby urzędnicy się daną sprawą zajęli ).

 

Pytam więc - czy ja muszę was uczyć o niedoskonałości polskiego prawa w praktyce na podstawie zarzucania sędziom ze nie umieją odczytać prawa prawidłowo i nie wiedzą że organ architektoniczno-budowlany wydaje pozwolenie na budowę a organ nadzoru budowlanego może wydać tylko "pozwolenia na wznowienie robót"?

 

art. 51 ust. 4

 

4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Co zatem mogą organy nadzoru budowlanego w chwili kolizji z warunkami techniczno-budowlanymi gdy norma zawarta w akcie wykonawczym nie rozróżnia sytuacji prawnej ?

 

§ 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia,
ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. “ Prawo budowlane.

 

§ 2. 1.3) Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

 

– wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

 

Mając na uwadze równość wobec prawa jeszcze "gwarantowaną konstytucyjnie" pytam dlaczego obywatele w postępowaniu naprawczym nie może liczyć na prawo skorzystania z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Przypominam również iż treść art, 48 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane którego nie rozumieją nawet sądy.

 

nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem

 

Skoro więc obowiązuje odstępstwo od wymogu stosowania się do każdego unormowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pod warunkiem posiadania rozwiązania zamiennego nie wymagającego "zgody ministra" a ekspertyzy, to po co wydawać odstępstwa gdy stosowanie rozwiązań zamiennych wymaga tylko uzgodnienia z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

 

To dość poważna luka w prawie gdyż

 

1 ) zdublowana jest zasada odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

a  ) w przypadku ustawowym nie wskazane są ograniczenia w zakresie i sposobie wydawania odstępstw 

b ) w przypadku przepisów wykonawczych nie ma mowy iż jest to procedura warunkująca wydanie odstępstwa od norm opisana w ustawie

c ) unormowanie dotyczące odstępstwa nie ogranicza możliwości zgody ani odmowy właśnie faktem pozytywnej lub negatywnej opinii stosownego organu.

 

Obecnie wielu wydaje się iż zalegalizowane lub doprowadzone do stanu zgodnego z prawem mogą być tylko obiekty w pełni sprawne.

 

A w prawie stoi iż takie które mogą być "doprowadzone" do takiego stanu czyli bez zniszczenia ulec stosownym przekształceniom lub przystosowaniu do rozwiązań normowych lub "zamiennych".

 

Skoro stosowne uzgodnienie można wydać na każdym etapie inwestycji gdyż w przypadku budynków norma § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania nie ogranicza momentu w którym to uzgodnienie może nastąpić dlaczego nie ma implementacji tej zasady do prawa ogólnego.

 

Jako obywatel oczekuje od Pana aby bez zbędnej zwłoki przystąpił Pan do takiego zaprojektowania prawa aby ta luka prawna dotycząca postępowania naprawczego została usunięta.

 

Czym się bowiem różni od siebie obiekt samowolnie pobudowany, obiekt z istotnym odstępstwem oraz obiekt pobudowany w oparciu o ekspertyzę lub opinię "zaopiniowaną" przez stosowne służby w sytuacji gdy wyglądają i zawierają w sobie to samo rozwiązanie? Niczym.

 

Niestety wobec szeregu budowli opisania procedury uzyskania uzgodnienie odstępstwa brak co jak widzę znacząco obciąża ministerstwo. Nie lepiej scedować w przypadku budowli to na ustawowo wskazane organy a uzgodnienia wraz z ekspertyzami oraz prawo do kontroli procedur pozostawić sobie?

 

Sytuacja prawna inwestora lub właściciela takiego obiektu jest jak widać różna i zależna od momentu w którym obiekt przestał odpowiadać przepisom techniczno-budowlanym. Czasami bowiem jest niemożliwe przywrócenie obiektowi stanu zgodnego z projektem lub przepisami ogólnymi w/w rozporządzenia.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Było nie minęło - art. 56 ustawy Prawo budowlane

wtorek, 05 lipca 2016 7:53

W systemie prawa zapomina się o tym co najważniejsze - spójności.

 

Co ma zrobić "biedny" a czasami nawet "głupi" lub "niedoszkolony" inspektor nadzoru budowlanego gdy musi zająć się obiektem istotnie oddziałującym na środowisko.

 

Art. 135. Obszar ograniczonego użytkowania.
Dz.U.2016.0.672 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

1.Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały.

3. Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych w ust. 2, tworzy rada powiatu w drodze uchwały.

3a. Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego.

3b. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na podstawie poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

4. Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przed utworzeniem tego obszaru nie wydaje się pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie rozpoczyna się jego użytkowania, gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, z zastrzeżeniem ust. 5. Obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla określonego zakładu lub innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę.

5. Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej, o której mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie analizy porealizacyjnej. W decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

5a. (uchylony).
5b. (uchylony).
6. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, innych niż wymienione w ust. 1, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu.

 

 

W odniesieniu się do prawa własności i oddziaływania obiektu na nieruchomości sąsiednie to w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko wynika że będzie:

 

- pylić

- promieniować

- emitować gazy

- emitować hałas

 

Obszar zawarty w obrębie izolinii wskazujących wartość graniczną traktowany będzie jako "strefa oddziaływania" wymagająca wprowadzenia w drodze prawa miejscowego ograniczenia prawa własności w formie ograniczenia prawa w sposobie użytkowania waszej nieruchomości.

 

I po waszych prawach.

 

A co to ma do art. 56 Prawa budowlanego?

 

Art.56.

1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

1) (uchylony),

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) (uchylony),

4) Państwowej Straży Pożarnej

- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

 

Art. 76. 1. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, o których mowa w ust. 2.
2. Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;
3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska.


Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:
1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;
2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

 

Jak widać 30 to nie 14 - znacznie więcej.

 

Dz.U.2016.0.672 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Art. 365. Wstrzymanie eksploatacji instalacji

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
2. W odniesieniu do nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji związanych z przedsięwzięciem zaliczonym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji:
1) oddanie do użytkowania, jeżeli nie spełniają one wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 wymogi ochrony środowiska dla obiektów budowlanych;
2) użytkowanie w przypadku stwierdzenia niedotrzymywania wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych albo określonych w pozwoleniu warunków emisji w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu;
3) użytkowanie, jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytkowania zostanie ujawnione, iż przy oddawaniu do użytkowania nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 wymogi ochrony środowiska dla obiektów budowlanych, i nie są one nadal spełnione, a inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o fakcie oddawania do eksploatacji instalacji lub obiektów.

 

A teraz magiczne buty PINB

 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

 

Mamy więc sytuację w której dochodzi do pytania - czy instalacje technologiczne są "częścią" budynku. Czy częścią budynku są tylko jego instalacje techniczne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i wentylacyjna.

 

 

W mojej ocenie technolog nie powinien mieć uprawnień budowlanych, konstrukcje procesu technologicznego - techniczne w szczególności ruchome i podlegające ciśnieniu oraz instalacje przesyłowe wraz z ich zabezpieczeniem będą podlegać UDT, a w przypadku instalacji przetwarzających w procesach generujących zanieczyszczenia - efekt ich działania podlegać będzie WIOŚ.

 

Mimowolnie bez zgody WIOŚ na użytkowanie nie idzie oddać do użytku. Niestety opis w oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko dotyczący kwestii poruszanych w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska brzmi prawie zawsze

- nie powoduje powstania strefy ograniczonego użytkowania.

 

A później wam na 3 do 5 kilometrów wali odorem, głowa was boli od emisji promieniowania radiowego lub macie dość 80 dB hałasu z obiektu obok. 

 

A wy szarpiecie się w PINB, WIOŚ i Policją. Niestety oni nie wiedzą co post factum zrobić bo w papierach wszystko przeszło. Nie idzie odkręcać bo ktoś oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko za marne pieniądze spierdolił ( czasami celowo aby inwestor przyjął dzieło i zapłacił ).

 

Przykład znamienity.

Sater Otwock - składowisko odpadów -  Mazowiecki RIPOK bez sortowni.

Ocena o oddziaływaniu na środowisko - wysokość 10 do 15m - 500 m strefy ograniczonego użytkowania.

 

Pozwolenie na budowę - doczytasz się tego w projekcie - w parametrach czytelnych już nie.

 

Pozwolenie na użytkowanie - częściowe - dwie z kilkunastu kwater oddawanych na raty. Dawnych o parametrach wysokości składowania i strefie brak.

 

Instalacja obiektu - niepełna - dopuszczona w wyniku ekspertyzy oceniającej na wystarczający zakres do uruchomienia obiektu. 

 

Po latach wydana decyzja zintegrowana - wysokość składowania około 24 m dla kwatery skrajnej.

 

Emisja okresowa - 5 km smogu odorowego. Nie idzie użytkować nieruchomości w promieniu 2 km.

 

 

Dziś prawo mniej łaskawe.

 

W związku z art. 127 ustawy o z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

Art. 127. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), dodatkowo zawiera:

 1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;

 2) określenie rodzajów odpadów przewidzianych do składowania na składowisku odpadów;

 3) określenie przewidywanej rocznej i całkowitej masy składowanych odpadów oraz pojemności składowiska odpadów i jego docelowej rzędnej (maksymalnej wysokości składowania);

 4) opis terenu składowiska odpadów, w szczególności jego charakterystykę geologiczną i hydrogeologiczną;

 5) opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

 6) plan dotyczący prowadzenia, w tym zarządzania i monitoringu składowiska odpadów;

 7) wytyczne technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji;

 8) określenie sposobów zapobiegania awariom i sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia.

 

A mimo to zdarza się ( informacji pozyskana od urzędników WIOŚ ) iż obiekt oddany do użytkowania przez PINB pomimo sprzeciwu.

 

Czego zabrakło - zabrakło w art. 56 - Inspekcji Ochrony Środowiska - ktoś całkiem mądry skasował przepis. A mogli wydłużyć okres z 14 do 30 dni dla wszystkich służb oraz ograniczyć zakres działania WIOŚ i nie byłoby problemu.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

niedziela, 25 września 2016

Licznik odwiedzin:  507 973  

Kalendarz

« wrzesień »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 507973

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Bloog.pl