Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 206 886 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Minister a może tylko Główny Inspektor ?

czwartek, 20 października 2016 13:17

Szanowna Pani Minister

Zadałem pytanie w dwóch głównych inspektoratach GUNB i GIS.

Rozpiszę ten temat ogólnie

-
źródło - http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/urzedy-w-dawnej-Polsce;3991783.html

 

Obecnie tytuły urzędnicze regulowane jest przez opis stanowisk

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Brakuje w nim natomiast tytułów przypisanych do osób mianowanych przez Panią Premier ale nie będących w składzie rządu.

Skład rady Ministrów jest taki

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/sklad-rady-ministrow/3811,Sklad-Rady-Ministrow.html

Dlaczego więc urzędników mianowanych głównymi urzędnikami nazywa się potocznie Ministrami.

"Gówny" chyba wielu przez usta nie przechodzi zbyt łatwo - przeszkadza więc mówią "Ministrze". Miękka głoska rules.

Może rozpisać konkurs na nazwę dla nich.

Naczelnik źle się nie kojarzy. Jest naczelnik wydziału może być i naczelnik izby.

W sumie są to tytuły i zwroty honorowe - https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytu%C5%82y_i_zwroty_honorowe

Propozycja - usunąć naczelnika wydziału - zostawić tylko kierownika wydziału a Naczelnikiem nazwać głównego inspektora.

Naczelnik organu - Główny Inspektor .........

To moja propozycja - tytularnie po komunistycznemu ale z porządkiem żeby do nich Panie Ministrze nie mówili.

Powołuje Naczelnika organu w osobie Głównego Inspektora - i wystarczy.

 

Komentarz:

 

W chwili obecnej na wszystkich Głównych Inspektorów powoływanych z mocy prawa przez Panią Premier mówią "Panie Ministrze".

 

Tacy deko bez teki tylko z organami i podlegli Ministrom faktycznym - kontrolowani przez nich i rozliczani. Bez zgody Ministra nie idzie wybrać "podsekretarza stanu", a dokładnie zastępców Głównego Inspektora.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Naruszenie studium zagospodarowania

niedziela, 16 października 2016 11:13

Przedstawię wam realną sytuację orzecznictwa w której mamy niezmierny problem w zakresie uznawania studium zagospodarowania jako wiążącego w zakresie "funkcji" dopuszczalnej terenu.

 

Sytuacja wygląda tak.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/504072,decyzja-o-warunkach-zabudowy-nie-musi-byc-zgodna-z-ustaleniami-studium.html

 

Cytowany w powyższym wpisie konflikt orzecznictwa godzi obecnie w całą instytucję planowania przestrzennego.

 

W wyniku prostych zabiegów można zmienić obszar nie objęty planem miejscowym w teren innej funkcji urbanistycznej czym na zasadzie sąsiedztwa można przekroczyć daną funkcją teren który ktoś użytkuje inaczej i ... posadowić bloki między jednorodzinnymi, fabryki na nieużytkach pomiędzy polami itd.

 

Dla uzmysłowienia zjawiska patologicznego orzecznictwa przedstawiam przykład przykład nie stosowania się do zapisów funkcji terenu w planie miejscowym.

 

Zasady mówią - w obszarze analizy trzeba szukać parametrów zabudowy. A tej zabudowy nie ma więc ? Nie idzie wymyślić innych niż te z obszaru sąsiadującego a ten to zabudowa wielorodzinna. Pierwszy krok to jedna błędnie wydana decyzja.

 

PLANOWANIE_2-Model.jpg

Trzy ruchy i z obszaru przeznaczonego pod zabudowę ekstensywną jednorodzinną robimy kontynuację blokowiska.

 

Do Ministra Budownictwa kieruję więc pytanie - dlaczego nie zapadła jeszcze uchwała 5 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego regulująca kwestię niedopuszczalności zmiany funkcji planistycznej terenu. Mówię o funkcji która jak widać zmienia się w wyniku trzech ruchów. Pierwszym to wydanie pierwszych wadliwych warunków zabudowy bazując na wadliwym orzecznictwa ( taki mamy klimat inwestycyjny ? ). Drugi to realizacja pozwoleń i wystąpienie o następne warunki bazując już na warunkach pierwszego obiektu. Trzecim aspektem jest postawienie samorządu gminnego przed sytuacją "stanów dokonanych" zmiany studium przez działania inwestycyjne bez wniosków o "jego zmianę" lecz faktyczną realizację czegoś na gruncie. 

 

Taką drogą mamy prawo - zmieniać przeznaczenie terenu na zasadzie sąsiedztwa. A chyba nie o to chodzi. Możemy zwiększyć wymiar składowisk odpadów, terenów przemysłowych, osiedli i gdyby nie ustawowa ochrona lasów - wycinalibyśmy lasy gdzie się da bo to tańsza ziemia niż rolna i budowlana.

 

W związku z powyższym pytam - kiedy Pan Minister wystąpi o wydanie stosownej uchwały które raz na zawsze skończy z tym procederem.

 

I proszę o nie zasłanianie się kodeksem bo to nie tylko w mojej ocenie "w dużej mierze" bubel prawny i może nie wejść w życie i z rok czasu.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Kodeks budowalny 3.0

piątek, 07 października 2016 12:35

Trzecie podejście do realizacji kodeksu budowalnego

 

Panie Ministrze Tomaszu Żuchowski - prosiłem o uprzedni dostęp, umożliwienie oceny założeń - jeśli poświęcę czas i zlinczuje zapisy - a postaram się wyłapać wszystkie aspekty wadliwe - trudno mój czas własny - nie moja wina. Nasza umowa z spotkania w lutym o nie strzelaniu do siebie argumentami od dawana z Pana winy nieważna.

 

http://mib.gov.pl/files/0/1797355/KUB.pdf

 

Prace projektowe

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290463

 

Konsultacje do 28 października

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290463/12382118/12382120/dokument247660.pdf

 

Treść kodeksu

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290463/12382118/12382119/dokument247655.pdf

 

Uwaga - forma uwag najlepiej w aspekcie prawnym - tak jak w tabeli

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290463/12382118/12382120/dokument247846.pdf

 

W kolejności punkt po punkcie.

 

 

 

 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Cyfryzacja a realia

niedziela, 18 września 2016 21:05

Szanowny Panie,


W odpowiedzi na Pana pytanie przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, w którym zwraca się Pan z prośbą o wskazanie, „czy ministerstwo przewiduje legislację która zobligowałaby do odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do kont w drodze minimum hostingu zewnętrznego lecz na dobrze zabezpieczonych serwerach z stosownymi poświadczeniami ich zarządców oraz w systemie nas zawierających gov.pl w nazwie portalu i adresie email”, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.


Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wskazuje, iż przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy m. in. organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów oraz jednostek budżetowych, będące podmiotami publicznymi w rozumieniu tej ustawy.


Podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o informatyzacji, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej. Jest on także zobowiązany udostępniać elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewniać jej obsługę. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą należy rozumieć dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Doręczając dokumenty do podmiotu publicznego z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej nadawca otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru zawierające dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające:


a) pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,

b) datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego - w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu,


c) datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 - w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny,


d) datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru;
Jednocześnie należy wskazać, iż rozporządzenie eIDAS1 wprowadziło do polskiego porządku prawnego usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, które w założeniu gwarantuje, iż dane wysłane i otrzymane przy użyciu kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego korzystają z domniemania integralności danych, wysłania tych danych przez zidentyfikowanego nadawcę i otrzymania ich przez zidentyfikowanego adresata oraz dokładności daty i czasu wysłania i otrzymania wskazanych przez kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.


Planowany mechanizm, mający na celu zapewnienie realizacji ww. założenia, w przypadku gdy przepisy prawa nie stanowią inaczej, spełniając warunki, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia eIDAS, będzie równoważny usłudze doręczenia realizowanej w tradycyjny sposób przez upoważnionego operatora pocztowego. Dzięki dopuszczeniu e-doręczeń stanie się możliwe całkowite odejście od papierowych dokumentów nawet w sprawach, dla których nie zaplanowano jeszcze żadnych specjalnych i niekiedy kosztowych rozwiązań. Celem proponowanych rozwiązań jest zapewnienie możliwości skutecznej
i jednocześnie przyjaznej i wygodnej komunikacji elektronicznej zanim jeszcze dojrzałe usługi online zostaną udostępnione w określonej sprawie, albo w przypadku gdy nie będzie takiej potrzeby.


Mając na uwadze powyższe rozwiązania prawne umożliwiające skuteczne oraz bezpieczne doręczanie dokumentów drogą elektroniczna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, niezasadne wydaje się tworzenie nowych regulacji prawnych w tym zakresie.

 


Z poważaniem
Justyna Duszyńska
Zastępca Dyrektora
Departamentu e-Państwa
/podpisano elektronicznie/

 

Realia są takie, że urzędy które dostały wiadomość albo nie mają środków, albo nie widzą jak to zrobić.

 

Zakładają sobie strony nawet na cba.pl - "pinb.cba.pl" - i to nie żart. 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Sam się nie wybrał sam nie odwoła

czwartek, 15 września 2016 21:02

Na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezes Rady Ministrów powołała z dniem 1 września 2016 r. Jacka Szera na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797304-p_3.htm

 

Jacek Szer urodził się w 1969 r. w Turku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, inżynier budownictwa, dr nauk technicznych. Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny, a od 2003 r. adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W działalności naukowej specjalizuje się w konstrukcjach murowych i zagadnieniach związanych z absorpcją promieniowania oraz występowaniem ryzyk w procesie inwestycyjnym. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. W 1997 r. zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor i współautor wielu orzeczeń o stanie technicznym budynków, opracowań projektowych i inwentaryzacji budowlanych. Od 2006 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

 

Pytanie czy pełnił czy też nadal pełni - z urlopu. Czas zapytać Ministra a może samego zainteresowanego.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Willa Bieruta - not happy end

piątek, 02 września 2016 16:54

 Według Ministerstwa Skarbu willa Bieruta przy ul. Klonowej 6 została sprzedana Skarbowi Państwa.

 

Moim zadaniem jest ustalić ? Jak, na podstawie jakich unormowań zwracano obywatelom to do czego obecnie potrzebny jest projekt zmian ustawy o nieruchomościach czy innej ustawy regulującej problematykę.

 

Wiedza w tej materii i odpowiedź pytanie dlaczego nie ewidencjonuje się obszarów pozyskanych przez skarb Państwa od poszkodowanych wywłaszczeniem stanowi podstawę mojego dalszego działania.

 

Jakże ważnego w obecnej chwili. W momencie gdy zaczynamy dopiero zastanawiać się "dlaczego" mamy do czynienie z tą "dziką" praktyką czyszczenia kamienic i handlu starymi willami.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

TERYT - po co nam ten numer

wtorek, 30 sierpnia 2016 9:40

Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju służy identyfikacji terytorialnej położenia rzeczy.

 

Identyfikacja następuje aż do poziomu ulicy na której się dana rzecz, podmiot znajduje.

 

I po co nam Teryt. Po to aby nas znaleźć.

 

W kwestii wywłaszczeń Bieruta

Lokalizacja obiektu do którego jest roszczenie wobec danej ulicy w zgrupowaniu spraw roszczeń pod numerem TERYT pozwala na określenie ogólne - miejsca wobec którego toczyła się sprawa.

 

Można to robić również kwartałami i działkami w kwartałach ale te jak wiadomo się "zmieniają"

 

Adresu TERYT raczej się nie zmienia.

 

Prezes GUS powiadomiony. Za kilka dni pewnie przekaże pomysł dalej. Jak tak się stanie - ruszymy o krok dalej.

 

Zmieniam ten kraj moi drodzy. Jednym telefonem i dobrą wolą pewnej bardzo miłej osoby.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Willa Bieruta cz.2

środa, 10 sierpnia 2016 16:14

Według informacji udzielonej przez Kancelarię Prezydenta RP

 

Prezydent RP Andrzej Duda nigdy nie użytkował nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Klonowej 6. Decyzją nr 16/14 z dnia 14 marca 2014 roku, Minister Skarbu Państwa orzekł o przekazaniu trwałego zarządu do przedmiotowej nieruchomości między Kancelarią Prezydenta RP a Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Pięcioletnia kadencja prezydencka Andrzeja Dudy rozpoczęła się 6 sierpnia 2015 czyli nie mógł wiedzieć o rzeczy która nie jest już w zarządzie KPRP.

 

Kukułcze jajo podrzucono do Ministra Obrony Narodowej - ciekawe co zrobi.


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Sektor w bezruchu

wtorek, 09 sierpnia 2016 21:41

Rozmowy z kolegami po fachu. Na inwestycjach kolejowych które tak budują naszą zapadłą infrastrukturę transportu generalni jadą temat starym projektem bez licznych aspektów wykonawczych ( zabrakło czasu na aktualizację ). Firmy podwykonawcze czasami nie płacą swoim podwykonawcom.

 

Rozmowa z innym kolegą. Zapisu o płatności wstrzymanej w przypadku braku rozliczeń z podwykonawcami wynika jeden dobry aspekt "płacą im". Czasami podpisują przed pieniędzmi że dostali ( choć przydałoby się potwierdzenie przelewu ).

 

Inny przepis mówi o zatrudnianiu bezrobotnych - ale ci nieskorzy do pracy lub do niej niezdolni. Obsada nie wystarczy - trzeba kogoś zatrudnić. To ładnie w statystykach wygląda - zatrudniony na kilka dni i znów do urzędu lub takie "pozorny bezrobotny" podpisuje że był i znika z budowy do swojej prawdziwej "czarnej pracy". 

 

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Willa Bieruta

sobota, 30 lipca 2016 11:16

Spośród wielu obiektów w Warszawie jeden jest symboliczny.

 

Sam Bieruta willi i okresowych rezydencji miał kilka.

 

Mieszkał trochę w Sopocie, Konstancinie i Warszawie.

 

Sopocka willa, wybudowana przed wojną przez zamożnego gdańskiego kupca Ernsta Claaszena, miała szczęście do słynnych mieszkańców. Zaraz po wojnie rezydował w niej Bolesław Bierut, później - Eugeniusz Kwiatkowski z rodziną, a następnie stała się letnią rezydencją Niny Andrycz i Józefa Cyrankiewicza. Dziś mieści się tu Muzeum Sopotu.

 

Willa Julisin została wybudowana w latach 1933-35 według projektu znakomitego architekta Czesława Przybylskiego. Julisin stanowił wybitny przykład funkcjonalizmu. Willa powstała na zlecenie warszawskiego bankiera Gustawa Wertheima. Swoją nazwę zawdzięcza bratu fundatora, przedwcześnie zmarłemu kompozytorowi i dyrygentowi Juliuszowi Wertheimowi.


Do 1939 roku w Julisinie odbywały się spotkania muzyczne (oprócz Juliusza także siostra właściciela Joanna była śpiewaczką, a sam bankier też komponował). Konstancińscy Wertheimowie (rodzina pochodzenia żydowskiego, choć wyznania ewangelicko-augsburskiego) w czasie okupacji hitlerowskiej trafili do Oświęcimia, gdzie zginęli. Ich willę zajął gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer. Od 1945 roku w Julisinie mieściło się Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Reytana. W lecie 1948 roku przekształcono willę w rezydencję prezydenta Polski Bolesława Bieruta. W latach siedemdziesiątych obiekt przejęło Warszawskie Kuratorium Oświaty przeznaczając go na sanatorium laryngologiczne dla nauczycieli, do roku 1992, kiedy to urządzono tu szkołę. W wilii zawiązało się również Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina.

 

http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.892.2

 

Niestety nowy właściciel zburzył obiekt.  Spółka Konstancin Real Estate Management otrzymała sądowy wyrok jego odbudowania.

 

Jeśli chodzi o Warszawę termin "willa Bieruta" używany jest wobec obiektu przy ulicy Klonowej 6.

 

O historii obiektu dowiecie się z tego artykułu z którego dowiecie się że po 1946 roku (sławetny dekret Bieruta) wille przy Klonowej przejęło państwo i przeznaczyło na mieszkania dla wysokich funkcjonariuszy państwowych. Mieszkali tam m.in. Jakub Berman, Stanisław Radkiewicz, Michał Rola-Żymierski i Marian Spychalski. A w latach 1990-1992 w połówce bliźniaka pod nr 6-tym, do czasu wyprowadzki do Belwederu mieszkał prezydent Lech Wałęsa.

 

http://warszawawobiektywie.waw.pl/2010/02/dom-przy-klonowej/

 

Willa przed wojną uchodziła za jedną z bardziej oryginalnych w całej stolicy, nic więc dziwnego, że po wojnie szybko wypatrzyli ją prominenci z pierwszego szeregu ówczesnej władzy. Mieli w niej mieszkać m.in. pierwszy władca komunistycznej Polski Bolesław Bierut, odpowiedzialny za aparat terroru w czasach stalinowskich Jakub Berman, złowrogi minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz, a także generałowie: Michał Rola – Żymierski czy Marian Spychalski. W styczniu 1960 roku dom przy Klonowej 6 był miejscem pamiętnego spotkania ówczesnego I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Był to czas, gdy na linii Kościół – władza komunistyczna mocno iskrzyło, a rozmowa na pewien czas rozładowała napięcie.

Po 1989 roku willa przeszła pod władanie nowo powstałej Kancelarii Prezydenta. Jej najsłynniejszym lokatorem był Lech Wałęsa, który wprowadził się na Klonową po wyborze na prezydenta w 1990 roku. Wyprowadził się dwa lata później, gdy Belweder został przystosowany do zamieszkania przez głowę państwa.

 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1528777,1,prezydencki-klopot-z-willa-bieruta.read

 

Obecnie problem tej wilii obrazuje sytuację prawną w zakresie prawa własności w Polsce. W zawirowaniach historii władza zapomniała, iż zabrała mienie Polskiemu obywatelowi i go w czasach demokracji nie oddała.

 

W mojej ocenie ale kto jak kto lecz Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bolesław Komorowski czy Andrzej Duda nie powinni tak używać obiektu odebranego "Dekretem Bieruta".

 

Dzięki dość ciekawemu archiwum korporacji  akademickich udało mi się odnaleźć informacje o inżynierze Muszyńskim.

 

Leszek Muszyński, ( - 3 lipca 1970 w Buenos Aires) student i absolwent (inż. budowy dróg i mostów) PW 1915-22, przyjęty do Arkonii 1918 (nr ew. 922), akt. 1918-22, prowadził Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inż. Leszek Muszyński w Warszawie (1929), członek Stowarzyszenia Techników, ppor. rez. I Pułku Ułanów Krechowieckich, żołnierz Brygady Strzelców Karpackich, po wojnie na emigracji w Argentynie, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach.

http://www.archiwumkorporacyjne.pl/en/index.php/fraternities-museum/riga/arkonia/

 

Sytuacja prawna na dzień dzisiejszy. ( Takie mamy prawo )

 

27 lipca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, po rozpoznaniu - z udziałem wnioskodawcy - na rozprawie w dniu 19 lipca 2016 r.,  publicznie ogłosił wyrok w sprawie wniosku Prezydenta RP dotyczącego dekretu warszawskiego (zasady zwrotu nieruchomości).

W wyroku z 19 lipca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1) art. 1 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w części dotyczącej dodawanego do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 214a, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

a) jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 konstytucji,

b) nie jest niezgodny z art. 21 ust. 2 konstytucji.

2) art. 1 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w części dotyczącej dodawanego do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 214b, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 konstytucji.

 

Zdania odrębne do wyroku zgłosili sędziowie TK: Zbigniew Jędrzejewski, Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski.

 

http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/trybunal/tk-przepisy-odnoszace-sie-do-tzw-dekretu-bieruta-sa-zgodne-z-konstytucja/

 

http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki-i-postanowienia/art/9121-dekret-warszawski-zasady-zwrotu-nieruchomosci/

 

Wyroku w sprawie Kp 3/15 nie opublikowano bo Prezydent nie podpisał jeszcze nowelizacji w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym aby móc podpisać ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Regulacja ta co prawda umożliwia zamknięcie na drodze prawnej także tej sprawy niemniej nie uzasadnia "zarządu" tą nieruchomością przez obecnego Prezydenta i wszystkich pozostałych poprzedników.

 

Pozbycie się zarządu nad obiektem i przekazanie go innemu organowi Państwa również nie jest dobrym rozwiązaniem.

 

Jak widać willa nie widnieje czytelnie w zbiorze informacji o majątku kancelarii choć z w/w artykułów wynika iż jest lub była ona przez KPRP użytkowana.

 

http://www.prezydent.pl/bip/majatek-kancelarii/

 

Pytanie które ciśnie się obywatelowi.

 

Problem to natury prawnej czy etycznej ?

 

W mojej ocenie tylko etycznej i można go załatwić nawet jutro wiedząc kto jest spadkobiercą tej warszawskiej willi Bieruta.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

piątek, 21 października 2016

Licznik odwiedzin:  513 678  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 513678

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Dom