Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 211 297 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Kodeks kodeksem a prawo prawem

środa, 09 listopada 2016 9:10

W najbliższym czasie zmiany prawa budowlanego - niezależnie od akcji - prób wprowadzenia kodeksu budowlanego.

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287353/katalog/12363257#12363257

 

Art. 5. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 3 uchyla się pkt 17;

2)     w art. 9 w ust. 2 i 3, w art. 19, w art. 20 w ust. 1 w pkt 4, w art. 30 w ust. 1 w zdaniu wprowadzającym oraz w ust. 5c, 5e, 6 i 7, w art. 30a, w art. 31 w ust. 2, 3 i 4, w art. 33 ust. 5, w art. 35 w ust. 1 oraz 3-6, w art. 36 w ust. 1, w art. 36a w ust. 1a i 2, w art. 38 w ust. 1-3, w art. 39 w ust. 3, w art. 42 w ust. 3, w art. 43 w ust. 2, w art. 45 w ust. 1, w art. 47 w ust. 2, w art. 71 w ust. 2-4 i 5 wyrazy „właściwy organ” użyte w różnych przypadkach zastępuje się wyrazami „organ administracji architektoniczno-budowlanej” w odpowiednich przypadkach;

3)     w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.”;

4)     w art. 29:

a)     w ust. 1:

-     w pkt 2 wyraz „altan” zastępuje się wyrazem „wiat”,

-     po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:

„2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;”,

-     pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;”,

-     po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

„11a)    zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

11b) przepustów o średnicy do 100 cm;”,

-     w pkt 12 liczbę „120” zastępuje się liczbą „180":,

-     pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;”,

b)     w ust. 2:

-     po pkt 1a dodaje się pkt 1aa w brzmieniu:

„1aa) przebudowie budynków, innych niż wymienione w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,”,

-     pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;”;

5)     w art. 30:

a)     w ust. 1:

-     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit b-d, 2-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;”,

-     pkt 2a i 2b otrzymują brzmienie:

„2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem dotyczącego:

a)    budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,

b)    przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

2b)   wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit b-d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;”,

b)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

          „5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.”,

c)     po ust. 5a dodaje się ust. 5aa w brzmieniu:

          „5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7 oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio.”;

6)     w art. 36a:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.”,

b)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1)     projektu zagospodarowania działki lub terenu;

2)     charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust.5a;

3)     zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;

4)     zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5)     ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6)     wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.",

c)     po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a.  W szczególności nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 

1)     nie przekracza 2 %;

2)     nie zwiększa zakresu obszaru oddziaływania obiektu;

3)     nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6 oraz

4)     nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.”,

d)     ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.”;

7)     po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. 1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32-36 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce obiektu tymczasowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.”;

8)     w art. 41 w ust. 4, w art. 48 w ust. 1, w art. 49 w ust. 1, 3 i 4, w art. 49b w ust. 4, 6 i 7, w art. 50 w ust. 1, w art. 50a, w art. 51 w ust. 1 i 3-5, w art. 57 w ust. 4 i 6-8, w art. 59 w ust. 1-3 i 4a-6, w art. 59a w ust. 1, w art. 59c w ust. 1, w art. 59d w ust. 1, w art. 59f w ust. 6, w art. 59g w ust. 1, w art. 62 w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3, w art. 65, w art. 66, w art. 67 w ust. 1 i 3, w art. 68, w art. 69, w art. 70 w ust. 2, w art. 71a w ust. 1, 2 i 4, w art. 72, w art. 75 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a, w art. 76 ust. 2 oraz w art. 78 w ust. 1, art. 93 pkt 10 wyrazy „właściwy organ” w różnych przypadkach zastępuje się wyrazami „organ nadzoru budowlanego” w odpowiednich przypadkach;

9)     w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Na postanowienie przysługuje zażalenie.";

10)   w art. 49b:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.”,

 b)    ust. 2 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

          „2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:”,

c)     w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)    art. 29 ust. 1 pkt 9-11, 14 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2500 zł;

2)     art. 29 ust. 1 pkt 1 lit b-d, 2, 2a, 3, 3a, 6, 12, 13, 16, 19, 20b oraz 28 - wynosi 5000 zł.”;

11)   art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

2. Organ nadzoru budowlanego może przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania.”;

12)   w art. 59d ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w postaci elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu, a protokół w postaci elektronicznej przekazuje się również Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.”;

13)   w art. 71 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:

„4c. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania.”;

14)   po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu:

„Art. 76a. W przypadku, kiedy okoliczności wskazują na duże prawdopodobieństwo wspólnej przyczyny katastrofy budowlanej obejmującej kilka obiektów budowlanych, organ nadzoru budowlanego może prowadzić jedno postępowanie wyjaśniające dla wszystkich obiektów uszkodzonych w wyniku katastrofy.”;

15)   w art. 91 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

         „1) udaremnia określone ustawą czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego”;

16)   w art. 92:

a)     w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    utrudnia, określone ustawą, czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,”,

b)     w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego;”.

 

 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dopiero przyjęty - jeszcze czeka go lobbing w komisjach w tym komisji infrastruktury.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Ślepa ekonomia legalizacji

niedziela, 06 listopada 2016 16:15

Szanowny Panie Ministrze

 Prosiłbym o udzielenie informacji publicznej czy Ministerstwo kiedykolwiek oceniało ekonomię opłaty legalizacyjnej funkcjonującej w obecnej formie z uwzględnieniem kosztów pracy organów Nadzoru Budowlanego oraz Sądów Administracyjnych i kosztów społecznych.

 

W mojej ocenie przynajmniej w jednym przypadku "domów jednorodzinnych" bilans społeczny i ekonomiczny jest bardzo niekorzystny dla kraju zarówno ekonomicznie jak i demograficznie.

 

Niestety dane z raportu o ruchu budowlanym nie pozwalają dokonać właściwych obliczeń.

 

Do wiadomości

Minister Budownictwa - w związku z obszarem kompetencji Minister Rodziny - w związku z ochroną konstytucyjną rodziny - celem oceny wpływu zjawiska na bezdomność i problemy społeczne osób dotkniętych problemem.

 

A oto odpowiedź.

opłata legalizacyjna_2.jpg

 

Zostaje zapytać wszystkich wojewodów bo to oni płacą za działanie organów pierwszej i drugiej instancji nadzoru budowlanego. Nie idzie wszystkich pytać o to samo - takie dane powinien zebrać Minister Finansów choćby w celu oceny kosztów funkcjonowania sytemu ekonomii nadzoru nad sektorem budowlanym.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Nieobliczalny reżim

niedziela, 06 listopada 2016 10:10

Szanowna Pani Dyrektor

 

Z związku z istotą ekonomii prawa wskazuję iż w mojej szacunkowej ocenie oddziaływanie opłaty legalizacyjnej na PKB i Budżet Państwa stanowi obecnie rozwiązanie bardzo nieekonomiczne nacechowane podejściem do obywatela poprzez normę o charakterze reżimu.

 

W sytuacji ukształtowania się normy art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane dopuszczenie do zniszczenia mienia które z mocy w/w normy wychodzi spod unormowania art. 48 ust. 1 w/w ustawy z jakichkolwiek przyczyn stanowi oczywistą stratę.

 

Oszacowanie obecnego unormowania na podstawie danych z Ruchu Budowlanego.

 

„Analiza ma charakter ogólny i z uwagi na wadliwość opracowania informacji dotyczącej poszczególnych zagadnień ma prawo podawać dane nieprawdziwe lub istotnie odbiegające od stanu faktycznego”. Określenie danych w sposób precyzyjny wymagałoby wprowadzenia oczekiwanych dodatkowych kryteriów statystycznych takich jak: liczba decyzji ostatecznych, udział obiektów mieszkalnych i gospodarczych oraz innych typów obiektów w liczbie samowoli. Opracowanie źródłowe nie podaje również „liczby całkowitej  wykrytych samowoli budowlanych” oraz „liczby i średniego czasu postępowań administracyjnych”.

 

Z opracowania wynika, iż liczba wykrytych samowoli budowlanych sięga do 2,6 % obiektów oddanych w ciągu ostatnich 16 lat do użytkowania. W chwili obecnej liczba obiektów na które nałożono nakaz rozbiórki sięga  90 % średniej ilości obiektów oddawanych rocznie do użytkowania.

 

podstawową grupą obiektów stanowiących samowole budowlane są budynki mieszkalne i gospodarcze trudno określić jaki dokładnie procent stanowią one w skali obiektów podobnego przeznaczenia ( analiza niemożliwa z uwagi na brak danych upublicznionych ).

 

Analizując liczbę ogólną legalizacji z okresu 2006-2011 należy stwierdzić, iż przy założeniu uśrednienia wartości opłaty legalizacyjnej na poziomie 50 tysięcy złotych do budżety Państwa wpłynęła suma w wysokości około 241,65 mln zł co daje wartość 48 mln zł rocznie.

 

Dane szczegółowe można pozyskać u Wojewodów gdyż opłaty te trafiają właśnie do ich budżetu.

 

Analizując wartość obiektów rozebranych obiektów budowlanych należy przyjąć, że około 50 %  z nich to były w pełni sprawne budynki mieszkalne o obecnej średniej cenie rynkowej 200 tysięcy złotych. ( obliczenia szacunkowe – średnio 45-50 % samowoli to budynki jednorodzinne )

 

Przyjmując, iż do chwili obecnej rozebrano około 26,5 tysiąca takich domów daje to stratę o wartości 5,3 mld złotych. Obliczenia nie uwzględniają pozostałych strat społecznych spowodowanych skutkiem pozbawienia majątku, obniżenia statusu społecznego.

 

To ekonomia 20/1 - strać 20 zł aby uzyskać 1 zł.

 

Z uwagi na tendencje w obowiązującym modelu rodziny (2+2) do (2+1) uwzględnić można, iż depopulacja w rodzinach dotkniętych zniszczeniem domów jednorodzinnych mogą sięgnąć nawet 53 tysięcy. Oznacza to, iż w skali 15 lat społeczeństwo mogło wzrastać o około 3500 obywateli rocznie.

 

Dodatkowym elementem presji wywieranej na obywateli jest „emigracja ekonomiczna”. W skali emigracyjnej istnieją dwa istotne czynniki. Pierwszym z nich jest brak miejsc pracy, drugim zaś problemy lokalowe. W przeciętnym domu jednorodzinnym można na powierzchni 80 metrów kwadratowych obcować w mirze rodzinnym nawet do 6-8 osób.  W przypadku zniszczenia majątku trwałego na poziomie 26,5 domów mieszkalnych skutecznie pozbawiono dachu nad głową około 106 tysięcy mieszkańców ( model 2+2 ).

 

Ludzie ci musieli ponieść ponowny trud budowy lub do chwili obecnej nie są się w stanie ekonomicznie podnieść z poniesionej straty.

 

To dane szacunkowe i wymagające zastanowienia się czy - nieperiodyczność opłaty o takiej wysokości jest celowa.

 

Znacznie lepszym narzędziem prewencji byłaby opłata periodyczna "czasowa" i egzekwowana lub uiszczana niedobrowolnie lecz na zasadzie zobowiązania podatkowego corocznie.

 

Równie dobrym rozwiązaniem byłoby roszczenie majątkowe wpisane do księgi wieczystej nieruchomości stanowiące gwarancje spłacenia podatku także w formie jednorazowej w przypadku obrotu mieniem.

 

W załączeniu - stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

opłata legalizacyjna.jpg

Sprawę już raz opisywałem na blogu.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Minister a może tylko Główny Inspektor ?

czwartek, 20 października 2016 13:17

Szanowna Pani Minister

Zadałem pytanie w dwóch głównych inspektoratach GUNB i GIS.

Rozpiszę ten temat ogólnie

-
źródło - http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/urzedy-w-dawnej-Polsce;3991783.html

 

Obecnie tytuły urzędnicze regulowane jest przez opis stanowisk

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Brakuje w nim natomiast tytułów przypisanych do osób mianowanych przez Panią Premier ale nie będących w składzie rządu.

Skład rady Ministrów jest taki

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/sklad-rady-ministrow/3811,Sklad-Rady-Ministrow.html

Dlaczego więc urzędników mianowanych głównymi urzędnikami nazywa się potocznie Ministrami.

"Gówny" chyba wielu przez usta nie przechodzi zbyt łatwo - przeszkadza więc mówią "Ministrze". Miękka głoska rules.

Może rozpisać konkurs na nazwę dla nich.

Naczelnik źle się nie kojarzy. Jest naczelnik wydziału może być i naczelnik izby.

W sumie są to tytuły i zwroty honorowe - https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytu%C5%82y_i_zwroty_honorowe

Propozycja - usunąć naczelnika wydziału - zostawić tylko kierownika wydziału a Naczelnikiem nazwać głównego inspektora.

Naczelnik organu - Główny Inspektor .........

To moja propozycja - tytularnie po komunistycznemu ale z porządkiem żeby do nich Panie Ministrze nie mówili.

Powołuje Naczelnika organu w osobie Głównego Inspektora - i wystarczy.

 

Komentarz:

 

W chwili obecnej na wszystkich Głównych Inspektorów powoływanych z mocy prawa przez Panią Premier mówią "Panie Ministrze".

 

Tacy deko bez teki tylko z organami i podlegli Ministrom faktycznym - kontrolowani przez nich i rozliczani. Bez zgody Ministra nie idzie wybrać "podsekretarza stanu", a dokładnie zastępców Głównego Inspektora.


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Naruszenie studium zagospodarowania

niedziela, 16 października 2016 11:13

Przedstawię wam realną sytuację orzecznictwa w której mamy niezmierny problem w zakresie uznawania studium zagospodarowania jako wiążącego w zakresie "funkcji" dopuszczalnej terenu.

 

Sytuacja wygląda tak.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/504072,decyzja-o-warunkach-zabudowy-nie-musi-byc-zgodna-z-ustaleniami-studium.html

 

Cytowany w powyższym wpisie konflikt orzecznictwa godzi obecnie w całą instytucję planowania przestrzennego.

 

W wyniku prostych zabiegów można zmienić obszar nie objęty planem miejscowym w teren innej funkcji urbanistycznej czym na zasadzie sąsiedztwa można przekroczyć daną funkcją teren który ktoś użytkuje inaczej i ... posadowić bloki między jednorodzinnymi, fabryki na nieużytkach pomiędzy polami itd.

 

Dla uzmysłowienia zjawiska patologicznego orzecznictwa przedstawiam przykład przykład nie stosowania się do zapisów funkcji terenu w planie miejscowym.

 

Zasady mówią - w obszarze analizy trzeba szukać parametrów zabudowy. A tej zabudowy nie ma więc ? Nie idzie wymyślić innych niż te z obszaru sąsiadującego a ten to zabudowa wielorodzinna. Pierwszy krok to jedna błędnie wydana decyzja.

 

PLANOWANIE_2-Model.jpg

Trzy ruchy i z obszaru przeznaczonego pod zabudowę ekstensywną jednorodzinną robimy kontynuację blokowiska.

 

Do Ministra Budownictwa kieruję więc pytanie - dlaczego nie zapadła jeszcze uchwała 5 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego regulująca kwestię niedopuszczalności zmiany funkcji planistycznej terenu. Mówię o funkcji która jak widać zmienia się w wyniku trzech ruchów. Pierwszym to wydanie pierwszych wadliwych warunków zabudowy bazując na wadliwym orzecznictwa ( taki mamy klimat inwestycyjny ? ). Drugi to realizacja pozwoleń i wystąpienie o następne warunki bazując już na warunkach pierwszego obiektu. Trzecim aspektem jest postawienie samorządu gminnego przed sytuacją "stanów dokonanych" zmiany studium przez działania inwestycyjne bez wniosków o "jego zmianę" lecz faktyczną realizację czegoś na gruncie. 

 

Taką drogą mamy prawo - zmieniać przeznaczenie terenu na zasadzie sąsiedztwa. A chyba nie o to chodzi. Możemy zwiększyć wymiar składowisk odpadów, terenów przemysłowych, osiedli i gdyby nie ustawowa ochrona lasów - wycinalibyśmy lasy gdzie się da bo to tańsza ziemia niż rolna i budowlana.

 

W związku z powyższym pytam - kiedy Pan Minister wystąpi o wydanie stosownej uchwały które raz na zawsze skończy z tym procederem.

 

I proszę o nie zasłanianie się kodeksem bo to nie tylko w mojej ocenie "w dużej mierze" bubel prawny i może nie wejść w życie i z rok czasu.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Kodeks budowalny 3.0

piątek, 07 października 2016 12:35

Trzecie podejście do realizacji kodeksu budowlanego

 

Panie Ministrze Tomaszu Żuchowski - prosiłem o uprzedni dostęp, umożliwienie oceny założeń - jeśli poświęcę czas i zlinczuje zapisy - a postaram się wyłapać wszystkie aspekty wadliwe - trudno mój czas własny - nie moja wina. Nasza umowa z spotkania w lutym o nie strzelaniu do siebie argumentami od dawana z Pana winy nieważna.

 

http://mib.gov.pl/files/0/1797355/KUB.pdf

 

Prace projektowe

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290463

 

Konsultacje do 28 października

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290463/12382118/12382120/dokument250096.pdf

 

Treść kodeksu

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290463/12382118/12382119/dokument247655.pdf

 

Uwaga - forma uwag najlepiej w aspekcie prawnym - tak jak w tabeli

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290463/12382118/12382120/dokument247846.pdf

 

W kolejności punkt po punkcie.

 

 

 

 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Cyfryzacja a realia

niedziela, 18 września 2016 21:05

Szanowny Panie,


W odpowiedzi na Pana pytanie przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, w którym zwraca się Pan z prośbą o wskazanie, „czy ministerstwo przewiduje legislację która zobligowałaby do odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do kont w drodze minimum hostingu zewnętrznego lecz na dobrze zabezpieczonych serwerach z stosownymi poświadczeniami ich zarządców oraz w systemie nas zawierających gov.pl w nazwie portalu i adresie email”, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.


Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wskazuje, iż przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy m. in. organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów oraz jednostek budżetowych, będące podmiotami publicznymi w rozumieniu tej ustawy.


Podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o informatyzacji, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej. Jest on także zobowiązany udostępniać elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewniać jej obsługę. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą należy rozumieć dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Doręczając dokumenty do podmiotu publicznego z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej nadawca otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru zawierające dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające:


a) pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,

b) datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego - w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu,


c) datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 - w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny,


d) datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru;
Jednocześnie należy wskazać, iż rozporządzenie eIDAS1 wprowadziło do polskiego porządku prawnego usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, które w założeniu gwarantuje, iż dane wysłane i otrzymane przy użyciu kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego korzystają z domniemania integralności danych, wysłania tych danych przez zidentyfikowanego nadawcę i otrzymania ich przez zidentyfikowanego adresata oraz dokładności daty i czasu wysłania i otrzymania wskazanych przez kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.


Planowany mechanizm, mający na celu zapewnienie realizacji ww. założenia, w przypadku gdy przepisy prawa nie stanowią inaczej, spełniając warunki, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia eIDAS, będzie równoważny usłudze doręczenia realizowanej w tradycyjny sposób przez upoważnionego operatora pocztowego. Dzięki dopuszczeniu e-doręczeń stanie się możliwe całkowite odejście od papierowych dokumentów nawet w sprawach, dla których nie zaplanowano jeszcze żadnych specjalnych i niekiedy kosztowych rozwiązań. Celem proponowanych rozwiązań jest zapewnienie możliwości skutecznej
i jednocześnie przyjaznej i wygodnej komunikacji elektronicznej zanim jeszcze dojrzałe usługi online zostaną udostępnione w określonej sprawie, albo w przypadku gdy nie będzie takiej potrzeby.


Mając na uwadze powyższe rozwiązania prawne umożliwiające skuteczne oraz bezpieczne doręczanie dokumentów drogą elektroniczna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, niezasadne wydaje się tworzenie nowych regulacji prawnych w tym zakresie.

 


Z poważaniem
Justyna Duszyńska
Zastępca Dyrektora
Departamentu e-Państwa
/podpisano elektronicznie/

 

Realia są takie, że urzędy które dostały wiadomość albo nie mają środków, albo nie widzą jak to zrobić.

 

Zakładają sobie strony nawet na cba.pl - "pinb.cba.pl" - i to nie żart. 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Sam się nie wybrał sam nie odwoła

czwartek, 15 września 2016 21:02

Na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezes Rady Ministrów powołała z dniem 1 września 2016 r. Jacka Szera na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797304-p_3.htm

 

Jacek Szer urodził się w 1969 r. w Turku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, inżynier budownictwa, dr nauk technicznych. Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny, a od 2003 r. adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W działalności naukowej specjalizuje się w konstrukcjach murowych i zagadnieniach związanych z absorpcją promieniowania oraz występowaniem ryzyk w procesie inwestycyjnym. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. W 1997 r. zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor i współautor wielu orzeczeń o stanie technicznym budynków, opracowań projektowych i inwentaryzacji budowlanych. Od 2006 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

 

Pytanie czy pełnił czy też nadal pełni - z urlopu. Czas zapytać Ministra a może samego zainteresowanego.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Willa Bieruta - not happy end

piątek, 02 września 2016 16:54

 Według Ministerstwa Skarbu willa Bieruta przy ul. Klonowej 6 została sprzedana Skarbowi Państwa.

 

Moim zadaniem jest ustalić ? Jak, na podstawie jakich unormowań zwracano obywatelom to do czego obecnie potrzebny jest projekt zmian ustawy o nieruchomościach czy innej ustawy regulującej problematykę.

 

Wiedza w tej materii i odpowiedź pytanie dlaczego nie ewidencjonuje się obszarów pozyskanych przez skarb Państwa od poszkodowanych wywłaszczeniem stanowi podstawę mojego dalszego działania.

 

Jakże ważnego w obecnej chwili. W momencie gdy zaczynamy dopiero zastanawiać się "dlaczego" mamy do czynienie z tą "dziką" praktyką czyszczenia kamienic i handlu starymi willami.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

TERYT - po co nam ten numer

wtorek, 30 sierpnia 2016 9:40

Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju służy identyfikacji terytorialnej położenia rzeczy.

 

Identyfikacja następuje aż do poziomu ulicy na której się dana rzecz, podmiot znajduje.

 

I po co nam Teryt. Po to aby nas znaleźć.

 

W kwestii wywłaszczeń Bieruta

Lokalizacja obiektu do którego jest roszczenie wobec danej ulicy w zgrupowaniu spraw roszczeń pod numerem TERYT pozwala na określenie ogólne - miejsca wobec którego toczyła się sprawa.

 

Można to robić również kwartałami i działkami w kwartałach ale te jak wiadomo się "zmieniają"

 

Adresu TERYT raczej się nie zmienia.

 

Prezes GUS powiadomiony. Za kilka dni pewnie przekaże pomysł dalej. Jak tak się stanie - ruszymy o krok dalej.

 

Zmieniam ten kraj moi drodzy. Jednym telefonem i dobrą wolą pewnej bardzo miłej osoby.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

piątek, 2 grudnia 2016

Licznik odwiedzin:  522 364  

Kalendarz

« grudzień »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 522364

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Dom