Bloog Wirtualna Polska
Są 1 228 394 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Urbanistyczny odwrót

niedziela, 19 lutego 2017 16:40

Nie zdziwiłbym się gdyby w ciągu najbliższych tygodni Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie wytworzyło regulacji cofającej deregulacje zawodu urbanisty.

 

Coś złego dzieje się w planowaniu przestrzennym na tyle poważnie że Minister decyduje się przywrócić jakąś formę ograniczenia wykonywania zawodu urbanisty. Może to będzie egzamin Państwowy a może powrót izby.

 

Kilka osób już teraz czeka na powrót prawa do ograniczenia działalności. Ochota na stołki nigdy nie mija. Szczególnie takim co takiego stołka nie doświadczyli.

 

Pozdrowienia dla Ministra Andrzeja Adamczyka za odwagę zapoczątkowania deregulacji deregulacji. 

 

Wątek mówi sam o sobie. Kilka osób wie o czym była mowa na wiadomo jakim spotkaniu

 

http://www.urbanistyka.info/content/harmonogram-wdra%C5%BCania-kodeksu-reaktywacja-zawodu-urbanisty

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Daj pozór

czwartek, 16 lutego 2017 10:15

Szanowny Ministrze, Szanowny Inspektorze

Jestem po bardzo długiej rozmowie telefonicznej z kierownik wydziału inspekcji i kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozmowa dotyczyła sposobu "poświadczenia nieprawdy" w protokole obowiązkowej kontroli.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Jest to dokument powstały w 2003r i w żaden sposób nie aktualizowany do chwili obecnej

To co najważniejsze w tym protokole to budowa pkt. 8 zawierającego ustalenia kontroli.

Protokół jak widać służy potwierdzeniu zgodności wykonania budowy projektem architektoniczno-budowlanym.

Uwaga 1. pkt. 8.2 Pomiar wysokości jest poza uprawnieniami inspektora - robi to geodeta uprawniony. Do sprawdzenia - liczba kondygnacji - resztę sprawdza geodeta i on to potwierdza.

Urzędnik może zweryfikować jakieś opracowanie geodety który wykonywał pomiary cząstkowe.

Uwaga 2. geometria dachu - nie do zbadania - widoczne cechy zmian w układzie połaci tak ale wysokość kalenicy czy kat nachylenia - niemierzalne.

Uwaga 3. pkt. 8.3 - Nie da się sprawdzić wyrobów budowlanych na oko - chyba że widać zamianę waty na styropian lub inne "zamiany".

Zapis powinien zawierać potwierdzenie zastosowania zamienników czyli materiałów innych niż założył projektant  i posiadania stosownych dokumentów dopuszczających wszystkie użyte materiały do obrotu.

Taka lista jest potrzebna materiałowa.

O śmieciach i dowodach należytej ich utylizacji ani słowa - większość śmieci trafia do ziemi.

Dla punktu 8.6 i 8.7 potrzebne są załączniki. Miejsca brakuje na opisanie szczegółów.

W pkt. 9 - Wnioski końcowe nie zawiera czytelnego wskazania że inspektor musi wskazać podstawy przyjęcia, lub nieprzyjęcia do użytkowania.

Brakuje również rubryki stanowiącej o podstawie ukarania.

Obiekt samowolnie użytkowany.
Stwierdzono poświadczenie nieprawdy w .....


Zbiór naruszeń jest w tej mierze dość duży. Zaginięcie dziennika, poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy, poświadczenie nieprawdy na mapie inwentaryzacji, naruszenie plany miejscowego, naruszenie warunków pozwolenia na budowę, naruszenie warunków zabudowy, spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia.

Odstępstwa - liczba co generuje podstawę do naliczenia kary już poprzez dowód.

W przypadku oddania do użytkowania 3 budynków wielorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce przy ul. Kościuszki 11 w Otwocku protokół w sposób jawny zawierał nieprawdę w pkt. 2 protokołu skutkujące nieprawidłowym wnioskiem w pkt. 9 protokołu.

...................................................................................


Mając na uwadze opisany przypadek proszę o odniesienie się GINB do podstawowej zasady opisanej w treści załączonego dokumentu i wytworzenie ogólnej uwagi

" Pomimo zatwierdzonego projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu - niezależnie od ich treści - w protokole obowiązkowej kontroli "inspektor" ma obowiązek opisać kontrolowany obiekt zgodnie z zastanym na gruncie stanem faktycznym"

Proszę o rozesłanie powyższego upomnienia do wszystkich jednostek działając w oparciu o przedstawiony przykład.
W szczególności proszę uczulić w sprawie

- rozróżniania obiektów na działce, opisywania liczebności obiektów, opisania formy obiektów w tym ogrodzeń (  przypadek nazwania muru oporowego ogrodzeniem a elementów małej architektury ogrodowej murem oporowym opisywałem już szanownemu inspektorowi ).

Z uwagi na przedstawione uwagi proszę Ministra o rozważenie nowelizacji w/w rozporządzenia


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

3w1 czyli o braku "zastępców" GUNB

wtorek, 31 stycznia 2017 21:48

W sprawie braku zastępców GINBa - 17 stycznia 2017

Proszę o udzielenie odpowiedzi o przyczynach braku zastępców GINBa.

Po długim bez mała 9 miesięcznym szukaniu szefa GUNB przez prawie ten sam czas - 6 miesięcy nie są obsadzone stanowiska dwóch jego zastępców.

Odpowiedź proszę przekazać drogą elektroniczną - chciałbym ją zamieścić na blogu.

 

Szanowny Panie Redaktorze,

zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 88 ust. 9 ustawy prawo budowlane). Nabór na to stanowisko, stosownie do ust. 10, przeprowadza zespół powołany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania w tym zakresie, a tymczasowy brak zastępcy GINB nie wpływa na funkcjonowanie GUNB.


Z poważaniem

Szymon Huptyś
Rzecznik prasowy
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Tel. 22 630 11 22
media@mib.gov.pl
@MIB_GOV_PL
facebook.com/MIBGOVPL

 

Komentarz

Normalnie strzał w stopę.

 

Prawo budowlane -

Art. 88. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

 

9. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odwołuje zastępców Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


10. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 9, powołuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Po pierwsze - potrzebny wniosek GINBa - ciekawe czy GINB wniosek wystosował. Ruch pierwszy. Jeśli nie - jego wina.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 1 Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

http://www.gunb.gov.pl/urzad/statutpraw/regulamin_gunb_2016.pdf

Rozdział 3 Podpisywanie dokumentów

§ 12. 1. Główny Inspektor podpisuje:

1)wewnętrzne akty prawne;

2)decyzje administracyjne i postanowienia;

3)odpowiedzi na skargi i wystąpienia do sądów administracyjnych i powszechnych;

4)wystąpienia kierowane do Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesów:

Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli i Polskiej Akademii Nauk, Rzecznika Praw Obywatelskich, Szefów Kancelarii:

Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, posłów i senatorów, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu,

kierowników urzędów centralnych, wojewodów, marszałków województw, przewodniczących władz naczelnych (krajowych) organizacji samorządu zawodowego, organizacji społecznych i

politycznych, w tym związków zawodowych;

5)odpowiedzi na dezyderaty i opinie komisji sejmowych i senackich, interpelacje i zapytania poselskie oraz na interwencje posłów i senatorów;

6)wytyczne i zalecenia, o których mowa w § 8 pkt 7;

7)stanowiska organu w sprawach z zakresu prawa budowlanego i wyrobów budowlanych;

8)dokumenty zastrzeżone do podpisu przez Głównego Inspektora przepisami odrębnymi;

9)dokumenty mające ze względu na swój charakter szczególne znaczenie;

10)protokoły z posiedzeń Kierownictwa Urzędu.

 

2. W czasie nieobecności Głównego Inspektora dokumenty, o których mowa w ust. l, podpisuje wyznaczony Zastępca Głównego Inspektora

 

3. Główny Inspektor może, w drodze imiennego upoważnienia, upoważnić Zastępców Głównego Inspektora oraz dyrektorów, zastępców dyrektorów i wyznaczonych pracowników departamentów, do podpisywania, w jego imieniu, dokumentów i pism w określonych przez niego sprawach.

 

Pytanie bardzo poważne - do czego Głównemu inspektorowi zastępcy skoro regulamin nie wskazuje za pracę których wydziałów będą odpowiadać, które dokumenty podpisywać a które nie skoro można Dyrektor Generalną imiennie upoważnić do wszystkiego.

 

§ 4.Główny Inspektor określa w drodze zarządzenia podział zadań w kierownictwie Urzędu wraz ze schematem organizacyjnym Urzędu

 

 

Pytanie gdzie jest zarządzenie nr 4  w sprawie podziału zadań w Kierownictwie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 2016r

 

To z 2015r jest mocno nieaktualne - http://www.gunb.gov.pl/urzad/statutpraw/podzial_zadan_2015.pdf

 

Bo zawiera tzw, trupy z szafy.

 

Czyli statut nie wypełniony

 

http://www.gunb.gov.pl/urzad/statutpraw/statut_2016.pdf

§ 2.1. Główny Inspektor kieruje Głównym Urzędem przy pomocy zastępców Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego, dyrektorów departamentów i biur.

2. Zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem Dyrektora Generalnego, ustala Główny Inspektor.

 

Zostaje zapytać o przyczynę niedopełnienia obowiązków statutowych, nie powołanie komisji i nie ogłoszenie naboru.

 

Ciekawe co odpowie.

 

Jak na razie pustki w domu moim.

 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nabor-na-wyzsze-stanowi


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zabili mi Rysia?

środa, 11 stycznia 2017 21:01

Słyszeliście coś o programie RyŚ.

 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/informacje-o-programie/

 

Dobry kolega przedstawił mi następującą informacje do potwierdzenia. Rysia nie będzie bo wyjebali na bruk wszystkich którzy się nim zajmowali i obsadzili swoich "fachowców". Wszyscy powiązani z programem zostali zwolnieni i zastąpieni przez "dobrą zmianę".

 

http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/nfosigw-zwolnil-specjalistow-zajmujacych-sie-programami-do-walki-ze-smogiem,32547.html

 

"zostali zwolnieni wszyscy specjaliści zajmujący się programami: "KAWKA", "RYŚ" i "Prosument", które były strategicznymi dla Polski projektami walki z niską emisją i zanieczyszczeniem powietrza."

 

Fundusz niby dementuje ale reorganizacja miała podobno na celu usunięcie określonych osób. Ile w tym prawdy - nie wiem - może czas zapytać co z Rysiem - przeżył czy go ubili?

 

Dlatego nie lubię dobrej zmiany. Bo wprowadza takie dziwne zmiany i "zamiany" dla obsadzenia "swoich". 

 

Kolega dobrze siedzi w środowisku i "mam nadzieje" że wie co mówi. Czas pokaże.

 


Podziel się
oceń
0
3

komentarze (1) | dodaj komentarz

Znowu zmiany

środa, 04 stycznia 2017 2:01

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2255/1

 

Miłej lektury.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Znowu nowe druki

piątek, 23 grudnia 2016 15:41

źródło - GUNB

 

W dziale Akty prawne, w zakładce Obowiązujące, w części Prawo budowlane - Akty wykonawcze zamieszczone zostało rozporządzenie

 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493)

 

Nie ma ani wymogu podania działki -

 

I z zabawnych - Proszę wskazać termin rozpoczęcia robót budowlanych

A co jeśli nie zrobię tego w terminie - no cholera zgłoszenie czy wniosek z błędem - nieważne ?

 

I budowa dopuszczalna tylko na do 5 działek - ciekawe po co tyle miejsca.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Geodeci w akcji - o odpowiedzialności

wtorek, 13 grudnia 2016 22:54

Czasami język urzędowy sprawia że musimy nauczyć się kilku pojęć zawodowych niemniej

 

CCF20161208_00000.jpg

CCF20161208_00001.jpg

CCF20161208_00002.jpg

CCF20161208_00004.jpg

Jak widać w sprawie uruchomiony jest prokurator rejonowy.

 

A teraz o błędzie który wpakował geodetę przed rzecznika.

Projektant narysował budynek ale popełnił błąd i napisał że to 3 obiekty. Rysunek pokazywał coś innego niż napisał. Konstruktor powielił błąd. Sprawdzający te osoby nie dostrzegły problemu. Kierownik budowy, geodeta tyczący obiekt(y), inspektor nadzoru inwestorskiego, geodeta inwentaryzujący obiekt jako ostatni ( i ten trafi do rzecznika ) inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego ( oddalił zażalenie ) a miał projekt przed sobą.

 

Odpowiedzialność dewelopera przed nabywcami - inna bajka.


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Kodeks kodeksem a prawo prawem

środa, 09 listopada 2016 9:10

W najbliższym czasie zmiany prawa budowlanego - niezależnie od akcji - prób wprowadzenia kodeksu budowlanego.

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287353/katalog/12363257#12363257

 

Art. 5. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 3 uchyla się pkt 17;

2)     w art. 9 w ust. 2 i 3, w art. 19, w art. 20 w ust. 1 w pkt 4, w art. 30 w ust. 1 w zdaniu wprowadzającym oraz w ust. 5c, 5e, 6 i 7, w art. 30a, w art. 31 w ust. 2, 3 i 4, w art. 33 ust. 5, w art. 35 w ust. 1 oraz 3-6, w art. 36 w ust. 1, w art. 36a w ust. 1a i 2, w art. 38 w ust. 1-3, w art. 39 w ust. 3, w art. 42 w ust. 3, w art. 43 w ust. 2, w art. 45 w ust. 1, w art. 47 w ust. 2, w art. 71 w ust. 2-4 i 5 wyrazy „właściwy organ” użyte w różnych przypadkach zastępuje się wyrazami „organ administracji architektoniczno-budowlanej” w odpowiednich przypadkach;

3)     w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.”;

4)     w art. 29:

a)     w ust. 1:

-     w pkt 2 wyraz „altan” zastępuje się wyrazem „wiat”,

-     po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:

„2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;”,

-     pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;”,

-     po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

„11a)    zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

11b) przepustów o średnicy do 100 cm;”,

-     w pkt 12 liczbę „120” zastępuje się liczbą „180":,

-     pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;”,

b)     w ust. 2:

-     po pkt 1a dodaje się pkt 1aa w brzmieniu:

„1aa) przebudowie budynków, innych niż wymienione w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,”,

-     pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;”;

5)     w art. 30:

a)     w ust. 1:

-     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit b-d, 2-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;”,

-     pkt 2a i 2b otrzymują brzmienie:

„2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem dotyczącego:

a)    budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,

b)    przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

2b)   wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit b-d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;”,

b)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

          „5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.”,

c)     po ust. 5a dodaje się ust. 5aa w brzmieniu:

          „5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7 oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio.”;

6)     w art. 36a:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.”,

b)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1)     projektu zagospodarowania działki lub terenu;

2)     charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust.5a;

3)     zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;

4)     zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5)     ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6)     wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.",

c)     po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a.  W szczególności nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 

1)     nie przekracza 2 %;

2)     nie zwiększa zakresu obszaru oddziaływania obiektu;

3)     nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6 oraz

4)     nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.”,

d)     ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.”;

7)     po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. 1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32-36 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce obiektu tymczasowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.”;

8)     w art. 41 w ust. 4, w art. 48 w ust. 1, w art. 49 w ust. 1, 3 i 4, w art. 49b w ust. 4, 6 i 7, w art. 50 w ust. 1, w art. 50a, w art. 51 w ust. 1 i 3-5, w art. 57 w ust. 4 i 6-8, w art. 59 w ust. 1-3 i 4a-6, w art. 59a w ust. 1, w art. 59c w ust. 1, w art. 59d w ust. 1, w art. 59f w ust. 6, w art. 59g w ust. 1, w art. 62 w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3, w art. 65, w art. 66, w art. 67 w ust. 1 i 3, w art. 68, w art. 69, w art. 70 w ust. 2, w art. 71a w ust. 1, 2 i 4, w art. 72, w art. 75 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a, w art. 76 ust. 2 oraz w art. 78 w ust. 1, art. 93 pkt 10 wyrazy „właściwy organ” w różnych przypadkach zastępuje się wyrazami „organ nadzoru budowlanego” w odpowiednich przypadkach;

9)     w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Na postanowienie przysługuje zażalenie.";

10)   w art. 49b:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.”,

 b)    ust. 2 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

          „2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:”,

c)     w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)    art. 29 ust. 1 pkt 9-11, 14 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2500 zł;

2)     art. 29 ust. 1 pkt 1 lit b-d, 2, 2a, 3, 3a, 6, 12, 13, 16, 19, 20b oraz 28 - wynosi 5000 zł.”;

11)   art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

2. Organ nadzoru budowlanego może przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania.”;

12)   w art. 59d ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w postaci elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu, a protokół w postaci elektronicznej przekazuje się również Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.”;

13)   w art. 71 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:

„4c. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania.”;

14)   po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu:

„Art. 76a. W przypadku, kiedy okoliczności wskazują na duże prawdopodobieństwo wspólnej przyczyny katastrofy budowlanej obejmującej kilka obiektów budowlanych, organ nadzoru budowlanego może prowadzić jedno postępowanie wyjaśniające dla wszystkich obiektów uszkodzonych w wyniku katastrofy.”;

15)   w art. 91 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

         „1) udaremnia określone ustawą czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego”;

16)   w art. 92:

a)     w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    utrudnia, określone ustawą, czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,”,

b)     w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego;”.

 

 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dopiero przyjęty - jeszcze czeka go lobbing w komisjach w tym komisji infrastruktury.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Ślepa ekonomia legalizacji

niedziela, 06 listopada 2016 16:15

Szanowny Panie Ministrze

 Prosiłbym o udzielenie informacji publicznej czy Ministerstwo kiedykolwiek oceniało ekonomię opłaty legalizacyjnej funkcjonującej w obecnej formie z uwzględnieniem kosztów pracy organów Nadzoru Budowlanego oraz Sądów Administracyjnych i kosztów społecznych.

 

W mojej ocenie przynajmniej w jednym przypadku "domów jednorodzinnych" bilans społeczny i ekonomiczny jest bardzo niekorzystny dla kraju zarówno ekonomicznie jak i demograficznie.

 

Niestety dane z raportu o ruchu budowlanym nie pozwalają dokonać właściwych obliczeń.

 

Do wiadomości

Minister Budownictwa - w związku z obszarem kompetencji Minister Rodziny - w związku z ochroną konstytucyjną rodziny - celem oceny wpływu zjawiska na bezdomność i problemy społeczne osób dotkniętych problemem.

 

A oto odpowiedź.

opłata legalizacyjna_2.jpg

 

Zostaje zapytać wszystkich wojewodów bo to oni płacą za działanie organów pierwszej i drugiej instancji nadzoru budowlanego. Nie idzie wszystkich pytać o to samo - takie dane powinien zebrać Minister Finansów choćby w celu oceny kosztów funkcjonowania sytemu ekonomii nadzoru nad sektorem budowlanym.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Nieobliczalny reżim

niedziela, 06 listopada 2016 10:10

Szanowna Pani Dyrektor

 

Z związku z istotą ekonomii prawa wskazuję iż w mojej szacunkowej ocenie oddziaływanie opłaty legalizacyjnej na PKB i Budżet Państwa stanowi obecnie rozwiązanie bardzo nieekonomiczne nacechowane podejściem do obywatela poprzez normę o charakterze reżimu.

 

W sytuacji ukształtowania się normy art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane dopuszczenie do zniszczenia mienia które z mocy w/w normy wychodzi spod unormowania art. 48 ust. 1 w/w ustawy z jakichkolwiek przyczyn stanowi oczywistą stratę.

 

Oszacowanie obecnego unormowania na podstawie danych z Ruchu Budowlanego.

 

„Analiza ma charakter ogólny i z uwagi na wadliwość opracowania informacji dotyczącej poszczególnych zagadnień ma prawo podawać dane nieprawdziwe lub istotnie odbiegające od stanu faktycznego”. Określenie danych w sposób precyzyjny wymagałoby wprowadzenia oczekiwanych dodatkowych kryteriów statystycznych takich jak: liczba decyzji ostatecznych, udział obiektów mieszkalnych i gospodarczych oraz innych typów obiektów w liczbie samowoli. Opracowanie źródłowe nie podaje również „liczby całkowitej  wykrytych samowoli budowlanych” oraz „liczby i średniego czasu postępowań administracyjnych”.

 

Z opracowania wynika, iż liczba wykrytych samowoli budowlanych sięga do 2,6 % obiektów oddanych w ciągu ostatnich 16 lat do użytkowania. W chwili obecnej liczba obiektów na które nałożono nakaz rozbiórki sięga  90 % średniej ilości obiektów oddawanych rocznie do użytkowania.

 

podstawową grupą obiektów stanowiących samowole budowlane są budynki mieszkalne i gospodarcze trudno określić jaki dokładnie procent stanowią one w skali obiektów podobnego przeznaczenia ( analiza niemożliwa z uwagi na brak danych upublicznionych ).

 

Analizując liczbę ogólną legalizacji z okresu 2006-2011 należy stwierdzić, iż przy założeniu uśrednienia wartości opłaty legalizacyjnej na poziomie 50 tysięcy złotych do budżety Państwa wpłynęła suma w wysokości około 241,65 mln zł co daje wartość 48 mln zł rocznie.

 

Dane szczegółowe można pozyskać u Wojewodów gdyż opłaty te trafiają właśnie do ich budżetu.

 

Analizując wartość obiektów rozebranych obiektów budowlanych należy przyjąć, że około 50 %  z nich to były w pełni sprawne budynki mieszkalne o obecnej średniej cenie rynkowej 200 tysięcy złotych. ( obliczenia szacunkowe – średnio 45-50 % samowoli to budynki jednorodzinne )

 

Przyjmując, iż do chwili obecnej rozebrano około 26,5 tysiąca takich domów daje to stratę o wartości 5,3 mld złotych. Obliczenia nie uwzględniają pozostałych strat społecznych spowodowanych skutkiem pozbawienia majątku, obniżenia statusu społecznego.

 

To ekonomia 20/1 - strać 20 zł aby uzyskać 1 zł.

 

Z uwagi na tendencje w obowiązującym modelu rodziny (2+2) do (2+1) uwzględnić można, iż depopulacja w rodzinach dotkniętych zniszczeniem domów jednorodzinnych mogą sięgnąć nawet 53 tysięcy. Oznacza to, iż w skali 15 lat społeczeństwo mogło wzrastać o około 3500 obywateli rocznie.

 

Dodatkowym elementem presji wywieranej na obywateli jest „emigracja ekonomiczna”. W skali emigracyjnej istnieją dwa istotne czynniki. Pierwszym z nich jest brak miejsc pracy, drugim zaś problemy lokalowe. W przeciętnym domu jednorodzinnym można na powierzchni 80 metrów kwadratowych obcować w mirze rodzinnym nawet do 6-8 osób.  W przypadku zniszczenia majątku trwałego na poziomie 26,5 domów mieszkalnych skutecznie pozbawiono dachu nad głową około 106 tysięcy mieszkańców ( model 2+2 ).

 

Ludzie ci musieli ponieść ponowny trud budowy lub do chwili obecnej nie są się w stanie ekonomicznie podnieść z poniesionej straty.

 

To dane szacunkowe i wymagające zastanowienia się czy - nieperiodyczność opłaty o takiej wysokości jest celowa.

 

Znacznie lepszym narzędziem prewencji byłaby opłata periodyczna "czasowa" i egzekwowana lub uiszczana niedobrowolnie lecz na zasadzie zobowiązania podatkowego corocznie.

 

Równie dobrym rozwiązaniem byłoby roszczenie majątkowe wpisane do księgi wieczystej nieruchomości stanowiące gwarancje spłacenia podatku także w formie jednorazowej w przypadku obrotu mieniem.

 

W załączeniu - stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

opłata legalizacyjna.jpg

Sprawę już raz opisywałem na blogu.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

poniedziałek, 20 lutego 2017

Licznik odwiedzin:  537 921  

Kalendarz

« luty »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 537921

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Dom