Bloog Wirtualna Polska
Są 1 239 224 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Domy bez błędów

wtorek, 18 kwietnia 2017 9:19

W związku z bliską współpraca z Jerzym Zembrowskim informuję iż całkiem niedługo pojawi się przełomowe dla obywateli dzieło jego życia.

 

18010661_324055468008959_1152260854997372033_n.jpg

 

Projekt okładki już dobiegł końca. Treść od ponad 2 lat opracowywana rozwieje wasze wszystkie wątpliwości.

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Samowola cmentarna cz.1

niedziela, 09 kwietnia 2017 0:25

Zgłosił się do mnie jeden z obywateli wskazując na problem z zachowaniem strefy sanitarnej która winna być ustanowiona gdy w sąsiedztwie cmentarza dopuszczona jest zabudowa mieszkalna.

 

Strefa ta miała chronić przed budowaniem ujęć wody służących do celów gospodarczych, sanitarnych lub spożywczych.

 

Podstawa prawna.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

§ 3. 1. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkom, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.

Nowe cmentarza a zabudowa - linia 50 m od zabudowy czyli mierzymy od budynków. A nie tak jak u was od granicy cmentarza.

Cmentarz - w pasie od funkcji mieszkalnej promień 50 m tworzy strefy nie przeznaczone pod pochówek.

 

W samej Warszawie naliczyłem kilka cmentarzy, w których funkcja użytkowa - mieszkalna graniczy wprost z terenem przeznaczonym pod pochówek.

 

Planiści zapominają natomiast o strefie, zasadzie jej podziału i swoistym novum urbanistycznym - linii wskazującej dopuszczalny obszar pochówku tzw. "granicy pochówku" widocznej w mapie elektronicznej miasta stołecznego. Takiej nieuregulowanej prawnie linii której zarządca cmentarza nie może przekroczyć pod groźbą "ekshumacji".

 

Samowolnie rozbudowane obszary "kwater" są obecnie dość ciekawą zmorą GINBa. Nie pokazałem jeszcze problemu w skali Państwa niemniej skoro w kilku miejscach problem jest to pozostaje tylko przypomnieć iż sprawę miał uregulować kodeks a jak widać jeszcze przez ponad pół roku nic się nie zmieni.

 

A ponieważ cmentarz nadal jest obiektem budowlanym a aktów dotyczących tego co tam można jest od groma


http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/akty-prawne/

Niektóre z nich nadal obowiązujące pochodzą nawet z 1933r. A co tam - dwie Rzeczpospolite przetrwały.  Ministerstw nie ma, jednostek nie ma a akty sobie istnieją.

W czasie gdy problem rodzi nawet ewidencja zgonów.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/minister-zdrowia-o-nieprecyzyjnych-przepisach-dotyczacych-stwierdzania-zgonu

Nikt niestety nie mówi zarządcom cmentarzy -  o tym jak blisko można mieć od nowych grobów dom czy miejsce pracy. I tak milczy się  w aspekcie narażenia człowieka nawet na "duchy umarłych". A pojawia się ich na cmentarzach i w ich okolicach sporo. Szczególnie jak nie ma tam drzew.


A teraz krótko o skutkach takiej samowolki - są dość kosztowne. 

 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
2) na zarządzenie prokuratora lub sądu;
3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczenia terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu.
3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1, przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

I choć wydaje się że warunki techniczne powinien wydać minister budownictwa - art. 7 ust. 2 pkt. 2 Prawa budowlanego to w tym przypadku znów robi się to na opak. Właściwy do wydania rozporządzenia jest minister zdrowia.

Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok, z uwzględnieniem wymagań techniczno-budowlanych;

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/mib-projekt-dotyczacy-m-in-lokalizacji-cmentarzy-jest-konsultowany,16612.html

 

"MIB aktualnie prowadzi konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt będzie zawierał regulacje usprawniające planowanie przestrzenne, w tym lokalizowanie cmentarzy. Projekt nie dotyczy natomiast kwestii związanych z zakładaniem i utrzymywaniem cmentarzy, w tym opłat" - napisano

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, jakie tereny uznaje się za odpowiednie pod względem sanitarnym na cmentarze; rozporządzenie w szczególności powinno określać:
1) szerokość pasów izolujących teren cmentarny od innych terenów, a w szczególności terenów mieszkaniowych;
2) odległość cmentarza od źródeł ujęcia wody;
3) wymagania co do poziomu wód gruntowych na terenach przeznaczonych pod cmentarze.

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Nieużytkowa powierzchnia

środa, 15 marca 2017 15:23

Szanowny Panie Ministrze

W wyniku pytań jednego z nabywców lokalu który na podstawie prospektu deweloperskiego planował już realizacje dodatkowych pokoi sypialnych na poddaszu które miało być potencjalnie nieużytkowe dokonałem specyficznej analizy stanu prawnego pojęcia - poddasze nieużytkowe.

W systemie podatkowym o objęciu podatkiem danej powierzchni budynku decydują liczne "różniące" się aspekty prawne. I tak

Ilekroć w rozporządzeniu mowa o

powierzchni wewnętrznej budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli;

powierzchni kondygnacji budynku związane jest pojęciem zdefiniowanym - kondygnacja.

kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia;

Za kondygnacje nie uznaje się przestrzeni zawartej pomiędzy stropem a dachem obiektu jeśli nie ma ona charakteru użytkowego.

Za kondygnacje przestrzeń będzie uznana dopiero gdy pojawią się na niej pomieszczenia - liczba mnoga czyli gdy taka przestrzeń jest jednoprzestrzenna kondygnacją nigdy nie będzie.

Poza koniecznością ukształtowania się co najmniej 2 pomieszczeń na poddaszu pomieszczenie musi spełniać wymóg pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

Klasyfikacje pomieszczeń reguluje z kolei § 4 i 5 rozporządzenia

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:
1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny;
2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa
od 2 do 4 godzin włącznie.

§ 5. 1. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń, w których:
1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają
charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją
maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku;
2) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy;
3) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.

Dochodzimy więc do wniosku że o podatku decyduje to czy ktoś dostosowuje pomieszczenie do celów pracy lub przebywania w tej przestrzeni.

Nawiązując do tematu głównego - pozostaje odpowiedzieć na pytanie - w jakich warunkach pomieszczenie nie będące pomieszczeniem na pobyt ludzi nie będzie nim faktycznie i co się stanie jak ktoś je "dostosuje".

I tak - zmieniając warunki użytkowe lub funkcje pomieszczenia zwiększam liczbę kondygnacji nie zmieniając faktycznie nic w konstrukcji obiektu.

Prawo budowlane - ilekroć mowa o

przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

Kubatura się nie zmienia bo jest ciągle taka sama. Zwiększa się natomiast liczba kondygnacji bez zmiany liczby stropów.

Jest oczywiste że czynność zwiększenia powierzchni użytkowej obiektu wymaga odbioru i taka przebudowa czy raczej zmiana sposobu użytkowania obiektu wymagałaby pozwolenia na budowę i co najmniej zgłoszenia.

Sporo czynności w sytuacji gdy od samego początku parametry pomieszczenia pozwalały na jego użytkowanie.

Wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi reguluje § 72 i to ona decyduje o tym czy dana przestrzeń spełnia wymogi przebywania człowieka.

Przy czym pomieszczenia techniczne mogą mieć 2m w świetle.

Niestety regulacja nie mówi jaki procent powierzchni poddasza ma spełniać taki warunek.

I tu pojawia się pojęcie nomenklatury dawnej "strych" które określa pomieszczenie gospodarcze ale niejednokrotnie pozbawione cech użytkowych - np. z wejściem pod drabinie.

Taki bardzo mądry wpis polecam

Poddasze użytkowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stanowi część znajdującą się między dachem a najwyższym stropem, gdzie przewidziano pomieszczenia przystosowane do przebywania ludzi. Ta sama część domu zostanie określona jako nieużytkowa wówczas, gdy pomieszczenia w niej zlokalizowane nie będą mogły zostać przystosowane na cele mieszkalne. Na nieużytkowym poddaszu zazwyczaj pozostawia się przestrzeń wentylacyjną czy też urządza się strych. Jak więc wynika z tych definicji różnica pomiędzy obydwoma rodzajami wnętrz dotyczy przede wszystkim funkcji, jaką mają pełnić. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przez pomieszczenia przystosowane do przebywania w nich ludzi rozumie się nie tylko wnętrza mieszkalne (sypialnie, pokoje dzienne itp.), ale także pomieszczenia pomocnicze (służące m.in. do komunikacji wewnętrznej, do celów higieniczno-sanitarnych, a także do przechowywania garderoby oraz żywności), pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne. Na poddaszu nieużytkowym nie można też urządzić lokalu o charakterze użytkowym, o innym przeznaczeniu niż wcześniej wymienione.


"Ta sama część domu zostanie określona jako nieużytkowa wówczas, gdy pomieszczenia w niej zlokalizowane nie będą mogły zostać przystosowane na cele mieszkalne. "

Jednak na samym nazewnictwie i przeznaczeniu poszczególnych rodzajów poddaszy różnice się nie kończą. Za nimi idą także bardzo istotne wymagania dotyczące m.in. konstrukcji stropu nad poddaszem użytkowym (który musi wytrzymać dodatkowe obciążenia w postaci ścian działowych i wyposażenia pomieszczeń), rodzaju wentylacji oraz ocieplenia. Konstrukcja nośna dachu nad poddaszem użytkowym powinna być na tyle wytrzymała, aby unieść dodatkowy ciężar w postaci docieplenia. Ponadto poddasze powinno zostać oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami o odpowiednio wysokiej klasie odporności ogniowej. Wszystkie pomieszczenia na poddaszu użytkowym muszą posiadać należyte ocieplenie, ogrzewanie i wentylację, na poddasze należy doprowadzić niezbędne media. Wnętrza mieszkalne powinny mieć także zapewniony dopływ światła naturalnego, czyli w każdym z pomieszczeń muszą znaleźć się okna o odpowiedniej wielkości (odpowiadające 1/8 powierzchni podłóg).

Ważna jest także wysokość pomieszczeń. Aby pokoje mogły zostać przeznaczone na stały pobyt osób, ich średnia wysokość powinna wynosić 2,2 m. Natomiast jeśli domownicy zamierzają w nich przebywać maksymalnie cztery godziny na dobę, to wysokość ta może wynieść 1,9 m. Na poddasze użytkowe powinny też prowadzić schody - nie schody składane, ale wygodne, najlepiej jednobiegowe, o określonych wymiarach stopni.

http://poradnik-budowlany.pl/poddasze-uzytkowe-i-nieuzytkowe-na-czym-polega-roznica/

Proponuje uprościć zagadnienie do "pomieszczenia niezdatnego do przystosowania na cele użytkowe bez konieczności przeprowadzenia rozbudowy obiektu".

Dostosowanie objawiać się może w zapewnieniu należytej nośności stropu, nośności dachu, wysokości poddasza.


Parametry użytkowe świadczące o możliwości dostosowania obiektu bez przebudowy lub rozbudowy winien określać konstruktor. 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Nowelka WT - konsultacje

wtorek, 14 marca 2017 15:02

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Termin do 16 czerwca

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12285403/12353157/12353159/dokument221819.pdf

 

Link do projektu.

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285403/katalog/12353157#12353157

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Warunki techniczno-obronne

niedziela, 05 marca 2017 23:37

A wydawałoby się, że już wszystko wiemy o prawie a tu zarządzenie w sprawie warunków techniczno-obronnych a w nim wymogi sposobu liczenia mostów

 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/2533/zarzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-wyznaczania-wojskowej-klasyfikacji-obciazenia-obiektow-mostowych-usytuowanych-w-ciagach-drog-publicznych

 

Metodyka Milory nie znana nawet studentom a co dopiero GINB.

 

Czasem analiza poruszania się pojazdów o masie do 60 ton pomocna w zrozumieniu stanu naszej infrastruktury mostowej.

 

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-po-roku-2_3432/60t_opracownie.pdf

 

A wszystko po to żeby czołgi nie lądowały w wodzie.

 

Z pozdrowieniami dla Ministra co zarządzenie wydał i Pana Jacka Sz. co pewnie o o nim nic nie wie.

 

Uwaga na stronie moduł obliczeniowy - ciekawe czy obowiązkowy?

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Urbanistyczny odwrót

niedziela, 19 lutego 2017 16:40

Nie zdziwiłbym się gdyby w ciągu najbliższych tygodni Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie wytworzyło regulacji cofającej deregulacje zawodu urbanisty.

 

Coś złego dzieje się w planowaniu przestrzennym na tyle poważnie że Minister decyduje się przywrócić jakąś formę ograniczenia wykonywania zawodu urbanisty. Może to będzie egzamin Państwowy a może powrót izby.

 

Kilka osób już teraz czeka na powrót prawa do ograniczenia działalności. Ochota na stołki nigdy nie mija. Szczególnie takim co takiego stołka nie doświadczyli.

 

Pozdrowienia dla Ministra Andrzeja Adamczyka za odwagę zapoczątkowania deregulacji deregulacji. 

 

Wątek mówi sam o sobie. Kilka osób wie o czym była mowa na wiadomo jakim spotkaniu

 

http://www.urbanistyka.info/content/harmonogram-wdra%C5%BCania-kodeksu-reaktywacja-zawodu-urbanisty

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Daj pozór

czwartek, 16 lutego 2017 10:15

Szanowny Ministrze, Szanowny Inspektorze

Jestem po bardzo długiej rozmowie telefonicznej z kierownik wydziału inspekcji i kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozmowa dotyczyła sposobu "poświadczenia nieprawdy" w protokole obowiązkowej kontroli.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Jest to dokument powstały w 2003r i w żaden sposób nie aktualizowany do chwili obecnej

To co najważniejsze w tym protokole to budowa pkt. 8 zawierającego ustalenia kontroli.

Protokół jak widać służy potwierdzeniu zgodności wykonania budowy projektem architektoniczno-budowlanym.

Uwaga 1. pkt. 8.2 Pomiar wysokości jest poza uprawnieniami inspektora - robi to geodeta uprawniony. Do sprawdzenia - liczba kondygnacji - resztę sprawdza geodeta i on to potwierdza.

Urzędnik może zweryfikować jakieś opracowanie geodety który wykonywał pomiary cząstkowe.

Uwaga 2. geometria dachu - nie do zbadania - widoczne cechy zmian w układzie połaci tak ale wysokość kalenicy czy kat nachylenia - niemierzalne.

Uwaga 3. pkt. 8.3 - Nie da się sprawdzić wyrobów budowlanych na oko - chyba że widać zamianę waty na styropian lub inne "zamiany".

Zapis powinien zawierać potwierdzenie zastosowania zamienników czyli materiałów innych niż założył projektant  i posiadania stosownych dokumentów dopuszczających wszystkie użyte materiały do obrotu.

Taka lista jest potrzebna materiałowa.

O śmieciach i dowodach należytej ich utylizacji ani słowa - większość śmieci trafia do ziemi.

Dla punktu 8.6 i 8.7 potrzebne są załączniki. Miejsca brakuje na opisanie szczegółów.

W pkt. 9 - Wnioski końcowe nie zawiera czytelnego wskazania że inspektor musi wskazać podstawy przyjęcia, lub nieprzyjęcia do użytkowania.

Brakuje również rubryki stanowiącej o podstawie ukarania.

Obiekt samowolnie użytkowany.
Stwierdzono poświadczenie nieprawdy w .....


Zbiór naruszeń jest w tej mierze dość duży. Zaginięcie dziennika, poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy, poświadczenie nieprawdy na mapie inwentaryzacji, naruszenie plany miejscowego, naruszenie warunków pozwolenia na budowę, naruszenie warunków zabudowy, spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia.

Odstępstwa - liczba co generuje podstawę do naliczenia kary już poprzez dowód.

W przypadku oddania do użytkowania 3 budynków wielorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce przy ul. Kościuszki 11 w Otwocku protokół w sposób jawny zawierał nieprawdę w pkt. 2 protokołu skutkujące nieprawidłowym wnioskiem w pkt. 9 protokołu.

...................................................................................


Mając na uwadze opisany przypadek proszę o odniesienie się GINB do podstawowej zasady opisanej w treści załączonego dokumentu i wytworzenie ogólnej uwagi

" Pomimo zatwierdzonego projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu - niezależnie od ich treści - w protokole obowiązkowej kontroli "inspektor" ma obowiązek opisać kontrolowany obiekt zgodnie z zastanym na gruncie stanem faktycznym"

Proszę o rozesłanie powyższego upomnienia do wszystkich jednostek działając w oparciu o przedstawiony przykład.
W szczególności proszę uczulić w sprawie

- rozróżniania obiektów na działce, opisywania liczebności obiektów, opisania formy obiektów w tym ogrodzeń (  przypadek nazwania muru oporowego ogrodzeniem a elementów małej architektury ogrodowej murem oporowym opisywałem już szanownemu inspektorowi ).

Z uwagi na przedstawione uwagi proszę Ministra o rozważenie nowelizacji w/w rozporządzenia


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

3w1 czyli o braku "zastępców" GUNB

wtorek, 31 stycznia 2017 21:48

W sprawie braku zastępców GINBa - 17 stycznia 2017

Proszę o udzielenie odpowiedzi o przyczynach braku zastępców GINBa.

Po długim bez mała 9 miesięcznym szukaniu szefa GUNB przez prawie ten sam czas - 6 miesięcy nie są obsadzone stanowiska dwóch jego zastępców.

Odpowiedź proszę przekazać drogą elektroniczną - chciałbym ją zamieścić na blogu.

 

Szanowny Panie Redaktorze,

zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 88 ust. 9 ustawy prawo budowlane). Nabór na to stanowisko, stosownie do ust. 10, przeprowadza zespół powołany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania w tym zakresie, a tymczasowy brak zastępcy GINB nie wpływa na funkcjonowanie GUNB.


Z poważaniem

Szymon Huptyś
Rzecznik prasowy
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Tel. 22 630 11 22
media@mib.gov.pl
@MIB_GOV_PL
facebook.com/MIBGOVPL

 

Komentarz

Normalnie strzał w stopę.

 

Prawo budowlane -

Art. 88. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

 

9. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odwołuje zastępców Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


10. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 9, powołuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Po pierwsze - potrzebny wniosek GINBa - ciekawe czy GINB wniosek wystosował. Ruch pierwszy. Jeśli nie - jego wina.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 1 Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

http://www.gunb.gov.pl/urzad/statutpraw/regulamin_gunb_2016.pdf

Rozdział 3 Podpisywanie dokumentów

§ 12. 1. Główny Inspektor podpisuje:

1)wewnętrzne akty prawne;

2)decyzje administracyjne i postanowienia;

3)odpowiedzi na skargi i wystąpienia do sądów administracyjnych i powszechnych;

4)wystąpienia kierowane do Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesów:

Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli i Polskiej Akademii Nauk, Rzecznika Praw Obywatelskich, Szefów Kancelarii:

Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, posłów i senatorów, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu,

kierowników urzędów centralnych, wojewodów, marszałków województw, przewodniczących władz naczelnych (krajowych) organizacji samorządu zawodowego, organizacji społecznych i

politycznych, w tym związków zawodowych;

5)odpowiedzi na dezyderaty i opinie komisji sejmowych i senackich, interpelacje i zapytania poselskie oraz na interwencje posłów i senatorów;

6)wytyczne i zalecenia, o których mowa w § 8 pkt 7;

7)stanowiska organu w sprawach z zakresu prawa budowlanego i wyrobów budowlanych;

8)dokumenty zastrzeżone do podpisu przez Głównego Inspektora przepisami odrębnymi;

9)dokumenty mające ze względu na swój charakter szczególne znaczenie;

10)protokoły z posiedzeń Kierownictwa Urzędu.

 

2. W czasie nieobecności Głównego Inspektora dokumenty, o których mowa w ust. l, podpisuje wyznaczony Zastępca Głównego Inspektora

 

3. Główny Inspektor może, w drodze imiennego upoważnienia, upoważnić Zastępców Głównego Inspektora oraz dyrektorów, zastępców dyrektorów i wyznaczonych pracowników departamentów, do podpisywania, w jego imieniu, dokumentów i pism w określonych przez niego sprawach.

 

Pytanie bardzo poważne - do czego Głównemu inspektorowi zastępcy skoro regulamin nie wskazuje za pracę których wydziałów będą odpowiadać, które dokumenty podpisywać a które nie skoro można Dyrektor Generalną imiennie upoważnić do wszystkiego.

 

§ 4.Główny Inspektor określa w drodze zarządzenia podział zadań w kierownictwie Urzędu wraz ze schematem organizacyjnym Urzędu

 

 

Pytanie gdzie jest zarządzenie nr 4  w sprawie podziału zadań w Kierownictwie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 2016r

 

To z 2015r jest mocno nieaktualne - http://www.gunb.gov.pl/urzad/statutpraw/podzial_zadan_2015.pdf

 

Bo zawiera tzw, trupy z szafy.

 

Czyli statut nie wypełniony

 

http://www.gunb.gov.pl/urzad/statutpraw/statut_2016.pdf

§ 2.1. Główny Inspektor kieruje Głównym Urzędem przy pomocy zastępców Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego, dyrektorów departamentów i biur.

2. Zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem Dyrektora Generalnego, ustala Główny Inspektor.

 

Zostaje zapytać o przyczynę niedopełnienia obowiązków statutowych, nie powołanie komisji i nie ogłoszenie naboru.

 

Ciekawe co odpowie.

 

Jak na razie pustki w domu moim.

 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nabor-na-wyzsze-stanowi


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zabili mi Rysia?

środa, 11 stycznia 2017 21:01

Słyszeliście coś o programie RyŚ.

 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/informacje-o-programie/

 

Dobry kolega przedstawił mi następującą informacje do potwierdzenia. Rysia nie będzie bo wyjebali na bruk wszystkich którzy się nim zajmowali i obsadzili swoich "fachowców". Wszyscy powiązani z programem zostali zwolnieni i zastąpieni przez "dobrą zmianę".

 

http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/nfosigw-zwolnil-specjalistow-zajmujacych-sie-programami-do-walki-ze-smogiem,32547.html

 

"zostali zwolnieni wszyscy specjaliści zajmujący się programami: "KAWKA", "RYŚ" i "Prosument", które były strategicznymi dla Polski projektami walki z niską emisją i zanieczyszczeniem powietrza."

 

Fundusz niby dementuje ale reorganizacja miała podobno na celu usunięcie określonych osób. Ile w tym prawdy - nie wiem - może czas zapytać co z Rysiem - przeżył czy go ubili?

 

Dlatego nie lubię dobrej zmiany. Bo wprowadza takie dziwne zmiany i "zamiany" dla obsadzenia "swoich". 

 

Kolega dobrze siedzi w środowisku i "mam nadzieje" że wie co mówi. Czas pokaże.

 


Podziel się
oceń
0
3

komentarze (1) | dodaj komentarz

Znowu zmiany

środa, 04 stycznia 2017 2:01

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2255/1

 

Miłej lektury.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Licznik odwiedzin:  546 702  

Kalendarz

« kwiecień »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 546702

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl