Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 267 851 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Poleciał GUNB

wtorek, 12 września 2017 12:55

Tajemnicą poliszynela jest to co zrobił albo czego nie zrobił Pan Jacek Szer i dlaczego miał opcje - złożyć dymisje lub zostać zdymisjonowanym.

 

To plotka pochodząca z dobrego ponoć źródła - czy ktoś wie dlaczego ktoś po tylu latach pracy i z takim doświadczeniem zrezygnował z pełnionej funkcji?


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Bezkonkurecyjny - niezatapialny pierwszy zastępca.

środa, 26 lipca 2017 0:37

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

 

ogłasza nabór na stanowisko

 

Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

1.   Nazwa i adres urzędu:

      Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

      ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

 

 1. 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

      1)   kandydat powinien:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w szczególności:

-    ustawy -  Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

-    ustawy o wyrobach budowlanych,

-    Kodeksu postępowania administracyjnego,

-    ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

-    ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

-    ustawy o  ochronie informacji niejawnych,

            oraz następujących ustaw (w zakresie dotyczącym budownictwa):

-       ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-       ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

-       ustawy o drogach publicznych,

-       ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

-       ustawy o transporcie kolejowym,

-       ustawy – Prawo wodne,

-       ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

 • posiadać kompetencje kierownicze (myślenie strategiczne i kreatywne, zarządzanie personelem, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność),

      2)   kandydat nie może być:

 • skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)   sprawowanie nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez podległe komórki organizacyjne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w szczególności w zakresie:

 • orzecznictwa administracyjnego w sprawach, w których Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich organów administracji architektoniczno-budowlanej i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego,
 • ochrony informacji niejawnych.

2)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

4.   Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys,

3)      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

7)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

9)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

10)  zgoda na poddanie się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego na postawie ustawy o ochronie informacji niejawnych lub kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”,

11)  oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

12)  oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie
z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego ww. ustawie (dotyczy kandydatów urodzonych przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.).

 

 1. 5.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 1500 (decyduje wpływ do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego),w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego”.

 

      Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

      Biuro Organizacyjne

      ul. Krucza 38/42

      00-926 Warszawa

      (Kancelaria Ogólna czynna w godz. 815-1615).

 

 1. 6.      Informacja o metodach i technikach naboru:

1)     weryfikacja formalna ofert kandydatów,

2)      rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której zostanie dokonana ocena wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji kierowniczych kandydatów.

 

 1. 7.      Inne informacje:
 • kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej,
 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni
  o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej,
 • życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą,
 • w przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie
  w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 661 91 78.

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 

1) nazwa i adres urzędu:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00‑926 Warszawa

 

2) stanowisko, na które był prowadzony nabór: Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Norbert Książek, Piaseczno.

 

A na stronie GUNB nadal wisi jako P.O.

p.o.GINB.jpg

Modyfikacja - 25 lipca 2017, 09:19

Żmijewska Beata wprowadziła ostatnie zmiany o 15.19 w dniu 20.07.2017.

 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rejestr/4147,dok.html

 

Plik wytworzony 5 dni temu. Opublikowany dziś na stronie. Ciekawe co było powodem braku nominacji - czyżby prace sejmu nad ustawą o sądzie najwyższym? 

 

Osobiście - kilka słów na temat p.o. GINBa - funta kłaków bym nie dał za jego "fachowość". Toczyłem z nim iście teologiczny spór w sprawie zjazdu z drogi publicznej. W mojej ocenie "przegrał go" z kretesem.

 

W 2014 roku odbyłem z nim bardzo długą rozmowę telefoniczną która miała na celu wyjaśnienie problemu ze zjazdami.

 

Do dziś swoje stanowisko o tym, że zjazd nie jest częścią drogi organ podtrzymuje. Moje analizy od tamtego czasu dotarły do następującej kwestii obiektu liniowego bez powierzchni.

 

zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Połączeniem dwóch działek jest linia graniczna - drogę stanowi działka drogowa wydzielona przestrzennie liniami rozgraniczenia stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Granica działki jest więc tożsama z granicą drogi gdyż linie rozgraniczenia drogi muszą przebiegać po własności Państwowej. ( przynajmniej powinny ).

 

Zjazd będzie miejscem połączenia i miejscem dostępu. Tak wiec każdy który wie w którym miejscu tj. na którym odcinku drogi następuje "dostęp" do niej poprzez "łącznik" - wjazd-wyjazd czy jak kto woli "dojazd" do "jezdni". 

 

szerokosc_zjazdu_A_B.jpg

Zjazd to punkt dostępu, miejsce gdzie się ma do "drogi" wskazany na linii granicy działki docinek IA,BI na którego osi znajduje się odcinek zjazdu ale nie z drogi ale z "jezdni".

 

zjazd.jpg

Trudno o bardziej liniowy obiekt, w którym szerokość zjazdu jest szerokością odcinka połączenia równą najczęściej szerokością wyjazdu z posesji.

 

Teoria że zjazd jest "to szare" na rysunku i nie należy ono do drogi tylko do - nieznanego właściciela ( działka skarbu państwa, drogowa ).

 

To co to k... jest. Utwardzone, jeżdżą po tym pojazdy i jest skarbu państwa.

"Droga wewnętrzna" jakaś w "pasie drogowym". Ciekawe zjawisko.

 

Analogicznie przy drogach publicznych - zjazd z drogi publicznej to granica drogi z "linią pasa drogowego drogi publicznej". Taki odcinek na drodze gdzie kończy się działka drogi wewnętrznej a "powinna" co podkreślam - nie jest regułą - zaczynać się działka drogowa drogi publicznej.

 

Ps. Panie Jacku - oczekuje na drugie ogłoszenie. Ustawa mówi od dwóch zastępcach.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zastępy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

środa, 28 czerwca 2017 23:17

Od wielu miesięcy przyglądałem się problemowi braku obsady GUNB.

 

Najpierw Pan Jacek Szer był pełniącym obowiązki. Po kilku miesiącach został wybrany w konkursie. Niestety w tym momencie nie wybrano również jego zastępców.

 

Po moich uwagach Pan Jacek Szer zrezygnował z bycia jednocześnie wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

 

Wojewoda Łódzki potrzebował kilku miesięcy ale po podaniu mu informacji o rezygnacji i kilku naciskach w 8 dni obsadził wakat.

 

Pytałem się kilka razy o regulamin GUNB w którym zastępcy są wymienieni a ich "nie ma". W obiegu istniał stary.

 

Z nieznanych prawnie powodów Pan Norbert Książek został pełniącym obowiązki zastępcy GINB.

Norbert_ po. GINB.jpg

p.o. Zastępcy Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
(22) 661-80-41
(22) 661-83-68

 

Prawo nie przewiduje takiej sytuacji więc Minister Budownictwa bez podstawy prawnej "powołał" jednego z kierowników wydziałów w GUNB na stanowisko "pełniącego obowiązki".

 

No bo ile czasu można był odpowiedzialnym za wszystko.

 

Dzięki pomocy jednego z dziennikarzy ( serdecznie mu dziękuje ) udało się uzyskać efekt

 

Szanowny Panie Redaktorze,

 

uzupełniając udzieloną wczoraj odpowiedź uprzejmie informuję, że ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest dostępne na stronie:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nabor-na-wyzsze-stanowi/4147,Nabor-na-stanowisko-Zastepy-Glownego-Inspektora-Nadzoru-Budowlanego.html

 

Z poważaniem

 

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Tel. 22 630 11 22

media@mib.gov.pl

@MIB_GOV_PL

facebook.com/MIBGOVPL

 

Pytanie jakie zadałem rzecznikowi jest oczywiste - a gdzie nabór na drugiego zastępce.

 

No i ta literówka w linku. "Zastępy Głównego Inspektora Nadzoru"


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Smog odorowy

sobota, 17 czerwca 2017 10:43

Do tej pory było wiele interpelacji w sprawie emisji których występowanie tak bardzo was drażni.

 

Pytała Iza Kozłowska w 2015r

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3FBFD6D1

 

Pyta Anita Czerwińska w 2017r

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i11339-o1.pdf

 

I co ? I nic.

 

W sprawie części spraw jest dyrektywa - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010L0075

 

A teraz do rzeczy. Czasami góra śmieci.

 

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/klucze-rosnie-gora-smieci-mieszkancy-skarza-sie-na-smrod,12120506/

 

Czasami sprawy trafiają do prokuratury

 

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/klucze-prokuratura-przyjrzy-sie-dokladnie-rosnacej-gorze-odpadow,12142933/

 

A czasami wszystkie jest na pałę jak z trzodą w Czarnej Dąbrówce.

 

http://www.kurierbytowski.com.pl/kurier/aktualnosci/hodowla-zatruwa-wies-czyli-wojna-o-swinie/

 

Czarna Dąbrówka, Mikorów, Kozy.

 

I co - rozmontowali człowiekowi drogę.

 

https://gdansk.tvp.pl/30869386/mieszkancy-czarnej-dabrowki-nie-chca-chlewni

 

A wszystko dzięki ministrom środowiska - obecnie również Panu Janowi Szyszko, który nie widzi problemu braku pewnego bardzo ważnego rozporządzenia. Upoważnienie jest a aktu jak nie było przez kilka lat tak nie ma. Dwa lata rządzenia i nadal nic.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zrównoważone planowanie

czwartek, 15 czerwca 2017 0:20

W planowaniu przestrzennym dokonuje się analiz funkcji terenu. Analizy te czasami nie mają z stanem faktycznym nic wspólnego niemniej pojawia się zjawisko w którym studium określa parametry, przeznaczenie terenu a obywatele robią swoje.

 

Potem powstaje plan miejscowy dla nowej zabudowy i "nie można nic" zrobić z istniejącymi obiektami bo za wysokie, zbyt intensywna zabudowa, zbyt duże utwardzenie działki, za dużo obiektów na działce.

 

Trzeba z tym skończyć.

 

Moja propozycja zmian do szybkiej ścieżki.

Art. 4. 1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje

1 ) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2 ) dla obszarów nie objętych planem miejscowym - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie zasad zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy z uwzględnieniem parametrów planistycznych rozwoju gminy podanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Urbanistyka po ludzku

poniedziałek, 05 czerwca 2017 23:30

Przeprowadziłem dziś rozmowę z kolejnym urzędnikiem państwowym. Bardzo ciekawy i rokujący na przyszłość obywatel.

 

Oddział Infrastruktury w Radomiu

Daniel Biegalski

 

Wygląda na mądrego i pojętnego człowieka. Nie umiał znaleźć odpowiedzi na proste pytanie - ile obiektów na zgłoszenie mogę postawić na 499m2. Zrozumiał jednak co oznacza gdy pominiemy prawa i obowiązki zgłoszenia.

 

Nie zrażam się niemniej - po ludzku dla człowieka urbanistyka - nie jest trudna, nie gryzie, ma ogólne zasady bardzo proste. Dziwi natomiast dlaczego brakuje w niej spójności. Jakieś nowe otwarcie w tych urzędach. Mam nadzieje ze nie zaszkodzę.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Droga wewnętrzna ustawowo "chroniona".

niedziela, 28 maja 2017 15:53

Trochę o ochronie nazw dróg wewnętrznych.

 

Art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowi w sposób szczególny o ochronie prawa własności.

Art. 3. 1. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostanie nadana nowa nazwa, a jej nadanie jest konieczne do oznaczania adresów, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1.
2. Wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

 

I tu jeśli gdzieś jest droga wewnętrzna której radni gminy nadali nazwę traktując ją jako ulicę miasta istnieje możliwość pozostawienia nazwy propagujących "cokolwiek".

 

Kiedy droga publiczna nie będzie publiczną - faktycznie?

 

W systemie prawnym są takie wartości jak parametry techniczno-użytkowe. Jeśli droga ich nie spełnia - nie może być "sztucznie" traktowana jako publiczna.

 

Można też drogę, która spełnia parametry techniczno-budowlane uznać za "wewnętrzną" niemniej jest to trudne. Osobiście uważam aby nazywać obiekty takimi jakie są a o parametrach drogi "publicznej" decydować w oparciu o znaczenie dla ruchu i potrzeby uzyskania określonych parametrów ruchu pojazdów.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Powołanie WINBa

piątek, 28 kwietnia 2017 23:40

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

RZECZNIK PRASOWY

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

tel: 22 695 60 63    fax: 22 695 62 50

e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

 

 

ODPOWIEDŹ PRASOWA, 28 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

Pan

Dawid Bielak

                                                                                             

 

 

Szanowny Panie Redaktorze,

dziękując za Pana opinię, jednocześnie informuję, że Panu Adamowi Jędrasiowi powierzono pełnienie obowiązków Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do czasu zatrudnienia na to stanowisko osoby na podstawie powołania. Prawo nie wprowadza ograniczeń co do czasu pełnienia obowiązków. Decyzję o powołaniu MWINB podejmuje Wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Ewa Filipowicz

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

Komentarz do informacji.

 

Tylko dlaczego to powoływanie trwa już 9 miesięcy i 20 dni.

Coś się wam tam jeszcze w tym WINB niechcący urodzi.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Domy bez błędów

wtorek, 18 kwietnia 2017 9:19

W związku z bliską współpraca z Jerzym Zembrowskim informuję iż całkiem niedługo pojawi się przełomowe dla obywateli dzieło jego życia.

 

18010661_324055468008959_1152260854997372033_n.jpg

 

Projekt okładki już dobiegł końca. Treść od ponad 2 lat opracowywana rozwieje wasze wszystkie wątpliwości.

 

A teraz spis treści zaczerpnięty z grupy domy bez błędów

Witam po koniecznej przerwie na korektę techniczną mojej książki-poradnika. Wreszcie skończona i dzisiaj pojedzie do składania i druku. Zgodnie z obietnicą, załączam jej spis streści i okładkę. Książka liczy 522 strony (bez wstępu, spisu treści i piśmiennictwa). Będzie wydana w pełnym kolorze. Format A4 - z uwagi na potrzebę utrzymania czytelności rysunków. Cena tylko 370,- zł. Będzie do nabycia wysyłkowo oraz do kupienia na spotkaniach autorskich. Każdy nabywca otrzyma ważny upominek, ale o tym za kilka dni.

Cytuję fragment wstępu: "Żywię nadzieję, że po zapoznaniu się z tą książką-poradnikiem, już praktykujący projektanci, wykonawcy i inwestorzy - uświadomią sobie gdzie dotąd popełniali błędy, zaś nowi, dowiedzą się jak w prosty sposób można ich uniknąć."

SPIS TREŚCI

Od autora
Część 1 PROJEKTOWANIE I BUDOWA DOMÓW
Rozdział 1.1. Najważniejsze - dobry projekt
1.1.1. Człowiek, dom i komfort cieplny
1.1.2. Wszystko płynie
1.1.3. Nowoczesne projektowanie i wykonawstwo
Rozdział 1.2. Rozterki inwestora
1.2.1. Mierz siły na zamiary
1.2.2. Skąd projekt?
1.2.3. Od czego zacząć?
1.2.4. Jak oszczędzać, by nie stracić?
1.2.5. Trudne pytania
1.2.6. Wybór działki a projekt
Rozdział 1.3. Wybór kształtu budynku
1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Optymalizacja kształtu domu
Rozdział 1.4. Dobór termoizolacji ścian
1.4.1. Wprowadzenie
1.4.2. Jaki współczynnik przewodzenia ciepła?
Obliczanie zjawisk stacjonarnych
Obliczanie zjawisk niestacjonarnych
1.4.3. Opór cieplny termoizolacji w ścianie
1.4.4. Lokalizacja termoizolacji ścian
Termoizolacja ścian od wewnątrz
Termoizolacja ścian od zewnątrz
1.4.5. Optymalizacja termoizolacji
1.4.6. Wybór materiału ścian
1.4.7. Dobór wyprawy elewacyjnej
Rozdział 1.5. Dobór termoizolacji fundamentów i podłóg
1.5.1. Wprowadzenie
1.5.2. Ławy i fundamenty domów bez piwnic
1.5.3. Posadowienie domu na płycie
Termoizolacja pod płytą
Termoizolacja nad płytą
1.5.4. Termoizolacja fundamentów wewnętrznych
1.5.5. Termoizolacja w domu podpiwniczonym
Podpiwniczenie ogrzewane
Podpiwniczenie nie ogrzewane
Rozdział 1.6. Dobór termoizolacji dachów i stropodachów
1.6.1. Wprowadzenie
1.6.2. Dachy skośne
1.6.3. Stropodachy wentylowane
1.6.4. Stropodachy nie wentylowane
Rozdział 1.7. Charakterystyka energetyczna domu
1.7.1. Wprowadzenie
1.7.2. Wpływ strat ciepła przez przegrody
1.7.3. Wpływ sprawności rekuperatora ciepła
1.7.4. Wpływ stopnia przeszklenia
1.7.5. Wpływ współczynnika przenikania okien
1.7.6. Wybór rodzaju wentylacji
Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja hybrydowa
1.7.7. Wpływ rodzaju kotła
1.7.8. Stosowanie pieca lub kominka
1.7.9. Wpływ rodzaju pompy ciepła
1.7.10. Wpływ instalacji solarnej
1.7.11. Wpływ instalacji fotowoltaicznej
1.7.12. Wybór rodzaju instalacji ogrzewania
Rozkład temperatur w pomieszczeniu
Czynniki chorobotwórcze w powietrzu
Sprawność energetyczna instalacji
Rozdział 1.8. Dobór systemów grzewczych i wentylacyjnych
1.8.1. Wprowadzenie
1.8.2. Analiza kosztów inwestycyjnych
1.8.3. Analiza kosztów eksploatacyjnych
1.8.4. Optymalizacja wyboru systemu
Rozdział 1.9. Dobór hydroizolacji
1.9.1. Wprowadzenie
1.9.2. Hydroizolacje strefy posadowienia
Domy z podpiwniczeniem
Domy bez podpiwniczenia
Domy posadowione na płycie nośnej
Posadowienie słupów wolnostojących
Posadowienie schodów zewnętrznych
Izolacje strefy cokołowej
Izolacje łazienek, kuchni i saun
Hydroizolacje domów dostawianych „plomb”
1.9.3. Hydroizolacje tarasów
Tarasy naziemne
Tarasy nadziemne
1.9.4. Hydroizolacje balkonów
1.9.5. Hydroizolacje dachów zielonych
Rozdział 1.10. Drenaż opaskowy
1.9.1. Wprowadzenie
1.9.2. Instalacje drenażowe
Rozdział 1.11. Wybrane rysunki detali
1.11.1. Wprowadzenie
1.11.2. Fundament domu bez piwnicy, papa na ławie
Strefa fundamentu i podłogi na gruncie
Szczegół wykonania fasety
Szczegół hydroizolacji podłogi przy fundamencie
1.11.3. Fundament domu z piwnicą, papa na ławie
Strefa fundamentu i podłogi w piwnicy
Szczegół wykonania fasety
Szczegół hydroizolacji podłogi przy fundamencie
Strefa okna piwnicznego i doświetlacza
Próg i wjazd do garażu z bramą boczną
1.11.4. Taras naziemny wyłożony płytkami
Strefa fundamentu i obrzeża
Strefa cokołowa przy ścianie 3-warstwowej
Strefa cokołowa przy ścianie ocieplonej BSO
Szczegół dylatacji wyłożenia płytkami
Styk fundamentu z fundamentem 3-warstwowym
Styk fundamentu z fundamentem ocieplonym
Szczegół progu drzwi tarasowych
1.11.5. Taras nadziemny wyłożony płytkami
Strefa okapu i ściany ocieplonej metodą BSO
Strefa okapu i gzymsu ściany 3-warstwowej
Szczegół uszczelnienia progu drzwi tarasowych
Strefa cokołowa przy ścianie ocieplonej BSO
Szczegół dylatacji warstwy spadkowej
Technologia robót wg zasady „krok po kroku”
1.11.6. Balkon wyłożony płytkami
Strefa okapu i balustrady
Szczegół uszczelnienia progu drzwi balkonowych
Strefa cokołowa przy ścianie ocieplonej BSO
1.11.7. Dach skośny z deskowaniem pełnym
Połączenie ściany 3-warstwowej z okapem
Kalenica wentylowana dachu z deskowaniem
1.11.8. Dach zielony w domu jednorodzinnym
Plan zagospodarowania dachu zielonego
Szczegół attyki i strefy odpowietrzania
Szczegół wykonania odpływu dachowego
Szczegół wykonania przelewu awaryjnego
Rozdział 1.12. Dodatkowe zagadnienia wykonawcze
1.12.1. Wprowadzenie
1.12.2. Wykopy i fundament
1.12.3. Termoizolacja fundamentu
1.12.4. Termoizolacja ścian
1.12.5. Termoizolacja dachów
1.12.6. Podłogi ogrzewane
1.12.7. Tarasy i balkony
1.12.8. Mury licowe i płytki bez wykwitów

Część 2 PODSTAWY FIZYKI BUDOWLI
Rozdział 2.1. Komfort cieplny
2.1.1. Pojęcie mikroklimatu i komfortu cieplnego
2.1.2. Bilans cieplny organizmu człowieka
2.1.3. Ciepło wewnętrzne wytworzone w organizmie
2.1.4. Straty ciepła przy dyfuzji pary przez skórę
2.1.5. Straty ciepła przy odparowaniu potu
2.1.6. Straty ciepła utajonego podczas oddychania
2.1.7. Straty ciepła jawnego podczas oddychania
2.1.8. Ciepło przewodzone przez odzież
2.1.9. Straty ciepła przez promieniowanie z odzieży
2.1.10. Straty ciepła przez konwekcję z odzieży
2.1.11. Warunki spełnienia komfortu cieplnego
2.1.12. Ocena komfortu cieplnego w praktyce
2.1.13. Inne czynniki wpływające na komfort cieplny
Przeciąg
Zdolność chłodząca powietrza
Granica duszności
Temperatura podłogi
Różnica temperatur powietrza w pionie
Asymetria promieniowania
2.1.14. Kategorie komfortu cieplnego
Rozdział 2.2. Rozszerzalność termiczna
2.2.1. Rozszerzalność liniowa
2.2.2. Rozszerzalność objętościowa
2.2.3. Naprężenia termiczne
Rozdział 2.3. Powietrze wilgotne
2.3.1. Pojęcia podstawowe
2.3.2. Przemiany powietrza wilgotnego
Izobaryczne mieszanie dwóch strumieni
Izobaryczne chłodzenie
Izobaryczne ogrzewanie
Izobaryczne nawilżanie
2.3.3. Powietrze atmosferyczne
2.3.4. Wymiana ciepła i masy
Rozdział 2.4. Ruch ciepła przez przegrody budowlane
2.4.1. Pojęcia podstawowe
2.4.2. Przewodzenie ciepła
Przewodzenie ciepła w przegrodzie płaskiej
Przewodzenie ciepła w przegrodzie cylindrycznej
2.4.3. Przejmowanie ciepła
Konwekcja swobodna wzdłuż płyty
Konwekcja wymuszona w kanale
2.4.4. Promieniowanie cieplne
Dwie płyty równoległe
Powierzchnia otoczona inną powierzchnią
Dwie powierzchnie dowolnie usytuowane
Ekrany
Energia promieniowania słonecznego
Promieniowanie gazów
Promieniowanie płomienia
2.4.5. Przenikanie ciepła
Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską
Przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną
Przenikanie ciepła przez przegrodę kulistą
2.4.6. Ruch ciepła w szczelinach powietrznych
Przegrody ze szczelinami zamkniętymi
Przegrody ze szczelinami wentylowanymi
2.4.7. Przegrody niejednorodne
2.4.8. Mostki cieplne
2.4.9. Przenikanie ciepła do gruntu
Metoda Wasilewskiego
Roczna ilość ciepła przenoszonego do gruntu
Przybliżone obliczenia strat ciepła do gruntu
Szczegółowe obliczenia strat ciepła do gruntu
Rozdział 2.5. Ruch wilgoci przez przegrody budowlane
2.5.1. Formy wilgoci w przegrodach budowlanych
2.5.2. Sorpcja wilgoci
2.5.3. Kapilarne podciąganie wody
2.5.4. Napór zacinającego deszczu
2.5.5. Potencjał wilgotności
2.5.6. Wilgotność materiałów budowlanych
2.5.7. Struktura materiałów budowlanych
2.5.8. Wysychanie materiałów budowlanych
2.5.9. Dyfuzja pary wodnej w przegrodach
2.5.10. Ruch wilgoci w szczelinach wentylowanych
2.5.11. Hydrofobowość i hydrofobizacja
Rozdział 2.6. Korozja materiałów budowlanych
2.6.1. Mikroorganizmy w budownictwie
Grzyby
Glony
Bakterie
2.6.2. Ochrona drewna przed korozją biologiczną
2.6.3. Korozja betonu i żelbetu
2.6.4. Korozja biologiczna w budynkach
Rozdział 2.7. Destrukcja materiałów przez lód
2.7.1. Własności wody
2.7.2. Własności lodu
2.7.3. Niszczące działanie lodu
Rozdział 2.8. Skurcz i pęcznienie materiałów
2.8.1. Skurcz przy wysychaniu materiałów
2.8.2. Pęcznienie materiałów
2.8.3. Skurcz przy hydratacji cementu
Rozdział 2.9. Spalanie paliw
2.9.1. Informacje ogólne o paliwach
2.9.2. Proces spalania
2.9.3. Zapotrzebowanie powietrza do spalania
2.9.4. Objętość spalin
2.9.5. Temperatura spalin
Rozdział 2.10. Warunki cieplne pomieszczeń zimą
2.10.1. Temperatura odczuwalna
2.10.2. Ruch powietrza
2.10.3. Stateczność cieplna pomieszczeń
Metoda Własowa-Szkłowiera
Metody wymuszeń standardowych
Rozdział 2.11. Warunki cieplne pomieszczeń latem
2.11.1. Wprowadzenie
2.11.2. Klimat zewnętrzny latem
2.11.3. Promieniowanie ciepła przez przegrody przezroczyste
2.11.4. Zyski ciepła przez przegrody
Zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste
Zyski ciepła przez przegrody
Łączne zyski ciepła i stateczność cieplna pomieszczenia
Rozdział 2.12. Optymalizacja rozwiązań
2.12.1. Optymalizacja termoizolacji
2.12.2. Optymalizacja kosztu inwestycji


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (6) | dodaj komentarz

Samowola cmentarna cz.1

niedziela, 09 kwietnia 2017 0:25

Zgłosił się do mnie jeden z obywateli wskazując na problem z zachowaniem strefy sanitarnej która winna być ustanowiona gdy w sąsiedztwie cmentarza dopuszczona jest zabudowa mieszkalna.

 

Strefa ta miała chronić przed budowaniem ujęć wody służących do celów gospodarczych, sanitarnych lub spożywczych.

 

Podstawa prawna.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

§ 3. 1. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkom, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.

Nowe cmentarza a zabudowa - linia 50 m od zabudowy czyli mierzymy od budynków. A nie tak jak u was od granicy cmentarza.

Cmentarz - w pasie od funkcji mieszkalnej promień 50 m tworzy strefy nie przeznaczone pod pochówek.

 

W samej Warszawie naliczyłem kilka cmentarzy, w których funkcja użytkowa - mieszkalna graniczy wprost z terenem przeznaczonym pod pochówek.

 

Planiści zapominają natomiast o strefie, zasadzie jej podziału i swoistym novum urbanistycznym - linii wskazującej dopuszczalny obszar pochówku tzw. "granicy pochówku" widocznej w mapie elektronicznej miasta stołecznego. Takiej nieuregulowanej prawnie linii której zarządca cmentarza nie może przekroczyć pod groźbą "ekshumacji".

 

Samowolnie rozbudowane obszary "kwater" są obecnie dość ciekawą zmorą GINBa. Nie pokazałem jeszcze problemu w skali Państwa niemniej skoro w kilku miejscach problem jest to pozostaje tylko przypomnieć iż sprawę miał uregulować kodeks a jak widać jeszcze przez ponad pół roku nic się nie zmieni.

 

A ponieważ cmentarz nadal jest obiektem budowlanym a aktów dotyczących tego co tam można jest od groma


http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/akty-prawne/

Niektóre z nich nadal obowiązujące pochodzą nawet z 1933r. A co tam - dwie Rzeczpospolite przetrwały.  Ministerstw nie ma, jednostek nie ma a akty sobie istnieją.

W czasie gdy problem rodzi nawet ewidencja zgonów.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/minister-zdrowia-o-nieprecyzyjnych-przepisach-dotyczacych-stwierdzania-zgonu

Nikt niestety nie mówi zarządcom cmentarzy -  o tym jak blisko można mieć od nowych grobów dom czy miejsce pracy. I tak milczy się  w aspekcie narażenia człowieka nawet na "duchy umarłych". A pojawia się ich na cmentarzach i w ich okolicach sporo. Szczególnie jak nie ma tam drzew.


A teraz krótko o skutkach takiej samowolki - są dość kosztowne. 

 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
2) na zarządzenie prokuratora lub sądu;
3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczenia terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu.
3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1, przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

I choć wydaje się że warunki techniczne powinien wydać minister budownictwa - art. 7 ust. 2 pkt. 2 Prawa budowlanego to w tym przypadku znów robi się to na opak. Właściwy do wydania rozporządzenia jest minister zdrowia.

Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok, z uwzględnieniem wymagań techniczno-budowlanych;

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/mib-projekt-dotyczacy-m-in-lokalizacji-cmentarzy-jest-konsultowany,16612.html

 

"MIB aktualnie prowadzi konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt będzie zawierał regulacje usprawniające planowanie przestrzenne, w tym lokalizowanie cmentarzy. Projekt nie dotyczy natomiast kwestii związanych z zakładaniem i utrzymywaniem cmentarzy, w tym opłat" - napisano

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, jakie tereny uznaje się za odpowiednie pod względem sanitarnym na cmentarze; rozporządzenie w szczególności powinno określać:
1) szerokość pasów izolujących teren cmentarny od innych terenów, a w szczególności terenów mieszkaniowych;
2) odległość cmentarza od źródeł ujęcia wody;
3) wymagania co do poziomu wód gruntowych na terenach przeznaczonych pod cmentarze.

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

piątek, 22 września 2017

Licznik odwiedzin:  574 568  

Kalendarz

« wrzesień »
pn wt śr cz pt sb nd
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 574568

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl