Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 669 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

PRZEDAWNIENIE SAMOWOLI BUDOWLANEJ

niedziela, 17 kwietnia 2011 7:45
Skocz do komentarzy

 

Wielu z was z pewnością oczekuje wiadomości dotyczącej nowej amnestii obejmującej obywateli, którzy naruszyli swoimi działaniami zapisy ustawy Prawo budowlane. Niestety chwilowo żadnej amnestii w  planowanych nowelizacjach nie będzie.

 

Mam dla was natomiast lepszą informację.

 

Informuję wszystkich obywateli RP, iż naruszenie przepisów ustawy Prawo budowlane zagrożonych sankcjami finansowymi mającymi swoją podstawę w art. 59f w/w ustawy "z mocy prawa " podlega przedawnieniu po okresie lat 5. 

 

Dowód tezy w drodze - niemniej zainteresowanych, którzy spełniają powyższy warunek, a PINB zamierza właśnie naliczyć im opłatę z tytułu samowoli ( dowolny typ samowoli ) zachęcam do pisania na mój adres  mailowy sage@wp.pl. 

 

Teza

Na mocy art. 68 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej nałożenie opłaty legalizacyjnej  jest po upłynięciu terminów zawartych w w/w przepisach prawa niemożliwe z uwagi na przedawnienie się karalności podatkowej czynu.

 

Uzasadnienie

 

Ordynacja podatkowa

Art. 68. § 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
§ 2. Jeżeli podatnik:
1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,
2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.


"a co za tym idzie, w przypadku gdy inwestor nie złożył wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu odpowiednio należy stosować art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi o przedawnieniu jeżeli decyzja o nałożeniu kary z tytułu samowoli budowlanej została doręczona po upływie 5 lat od dnia wystąpienia naruszenia"


"II OSK 1110/09 - Wyrok"

 

Wniosek

 

Jeżeli inwestor nie złożył wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu - odpowiednio należy stosować art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi o przedawnieniu jeżeli decyzja o nałożeniu kary z tytułu samowoli budowlanej została doręczona po upływie 5 lat od końca roku w którym wystąpiło naruszenie.

 

Uwaga

Artykuły prawa budowlanego stojące w kolizji z istnieniem przedawnienia.

Art. 49 ust. 3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej.

Art. 59 f ust. 6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.

Problem polega na tym, że na mocy paragrafów 156 ust. 3 i 159 rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej przyjęte powiązanie art. 59 f z działem III Ordynacji podatkowej ( w którym to dziale znajduje się rozdział 8 a w nim art. 68 § 2 ) jest trwałe, ibo na mocy tych artykułów dopuszcza się tak szeroką interpretacje w/w relacji przepisów prawa.

art. 59g ust. 5. ustawy Prawo budowlane
"Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.10)), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie.Pytanie bardzo ważne - co oznacza w prawie - "stosuje się odpowiednio".


Wystąpiłem już do GUNB z prośba o wytłumaczenie mi mocy tych jakże zawiłych 3 słów. Gdy otrzymam odpowiedz umieszczę poniżej. Zobaczym co mądre głowy wymyślą - a problem jest poważny i nie należy go bagatelizować.

 

 

Przedawnienie w ujęciu odpowiedzialności karnej obywatela

 

Przedawnienie postępowania karnego w związku z popełnieniem występku  polegającego na złamaniu art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2

Podstawa prawna - ustawa Prawo budowlane

Art. 90.
Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jako przestępstwo samowola budowlana ulega więc przedawnieniu po upływnie 5 lat od popełnienia czynu na podstawie art. 101 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Art. 101.
§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

 

Wniosek

W związku z tym w każdym przypadku samowoli budowlanej po okresie lat 5 zaprzestaje się karania z tytułu naruszenia w/w przepisów ustawy Prawo budowlane. Nie zwalnia to jednak obywatela od obowiązku legitymowania się dokumentem świadczącym o dopuszczeniu obiektu do użytkowania oraz poświadczających jego stan techniczny ( o ile jest ono wymagane ).

Brak dokumentu świadczącego o dopełnieniu obowiązków formalnych  jest  wystarczającą podstawą do przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania wyjaśniającego oraz procesu weryfikacji stanu obiektu budowlanego. 

 

Art. 81c.
1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:
1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;

 

Art. 83.
1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48–51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

 

I tą drogą - jeśli się nie ma papieru na to co się użytkuje - z urzędu organ podejmuje postępowanie - zależnie od przypadku z art. 48, 49b lub 71a. tyle, że już bez opłat legalizacyjnych. ( Problem w tym, że prawo nie przewiduje obecnie takiej sytuacji, co wynika z wadliwej budowy przytoczonych powyżej przepisów )

 

K woli ciekawości prawników - metoda legislacyjna rules. Mogę wyjaśnić na priva jak ją stosować.

 

- Uwaga - odpowiedz z GUNB - opłata legalizacyjna nie jest podatkiem - nie może zostać rozłożona na raty. Przytoczono stanowisko Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

 

W związku z brakiem odpowiedzi dotyczącej klasyfikacji nieperiodycznych przychodów Wojewody z tytułu "daniny specjalnej" jaką jest z pewnością "opłata legalizacyjna" złożyłem wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z opisem sytuacji.

 

Niestety do czasu wyroku TK w przedmiocie sprawy - powoływanie się na przedawnienie opłaty legalizacyjnej nie jest jeszcze możliwe. Niemniej staram się ludziska, staram jak mogę zdjąć wam z nad głowy ten miecz Demoklesa.


Podziel się
oceń
17
3


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
 • dodano: 26 stycznia 2016 11:08

  nie rozumiem, ja do tej pory znalazłam wyłącznie informacje, że "żaden przepis ustawy Prawo budowlane z 1974 r. nie przewiduje instytucji „przedawnienia” samowoli budowlanej" - i jakby co zawsze trzeba liczyć się z rozbiórką (źródło np. http://www.eporady24.pl/procedura_legalizacji_samowoli_budowlanej,pytania,8,112,6019.html ) czy więc 5 lat z artykułu nie jest jakąś nadinterpretacją?...

  autor Olanda

 • dodano: 22 października 2015 17:03

  Ciotka w 2001r. dobudowała do mieszkania małą łazienkę nie większą niż 10m2. Zrobiła to bez projektu i zgłoszenia (Po odziedziczeniu nie znalazła żadnego projektu a na mapkach znalezionych jest rysunek mieszkanie bez dobudowy) . Kuzynka po odziedziczeniu mieszkania nie wie czy to gdzieś zgłosić czy nie bo nie wie czy może być za to ukarana.
  Nikaturunen@gmail.com

  autor Nika

 • dodano: 18 sierpnia 2014 7:17

  proszę z pytaniami na priva

  autor sage

  blog: prawobudowlane.bloog.pl

 • dodano: 16 sierpnia 2014 7:56

  brat wybudowal garaz w 1995r , ja go nadebudowalem, na dziko, pozniej garaz sprzedal
  a nowy wlasciciel zglosil dzisiaj 2014 sierpieno o samowolce budowlanej co mam zrobic -pomoz emerytowi

  autor lewkowicz7

  blog: lewkowicz7

 • dodano: 17 maja 2014 21:26

  Witam w 1996 roku ojciec zminił dach z jedno spadzistego na dwuspadzisty( niższą stronę wyrównał ) i na poddaszu zrobił mieszkanie . I to wszystko bez projektu i pozwolenia .Między 1997 a 2000 rokiem podał do gminy zwiększony metraż i płaci od tego czasu nie za 50 mkw a 170mkw. Bez echa z gminy. Czy można to jakoś teraz zalegalizować?
  Dziękuje serdecznie z góry za odpowiedź . Mój adres goslaw2707@interia.pl

  autor grzegorzuś

 • dodano: 24 marca 2014 16:26

  Dostawiliśmy komórki drewniane przy stodole 16 lat temu bez zgłoszenia ,nie są płacone podatki od tych budynków.Czy muuszę cos z tym robić?Chcialabym też zapytać jak długo były przechowywane dokumenty związane z budową budynku mieszkalnego w latach 90.
  Pozdrawiam, mój mail: jolanta3331@wp.pl

  autor jolanta

 • dodano: 25 lutego 2014 12:47

  moja sprawa jest skomplikowana czesc budynkow stoi na dzialce sasiada wedlug orzeczenia sadu apelacyjnego sprawa dotyczyla zasiedzenia ale sad apelacyjny potwierdzil fafszywe zeznania sasiadow i ich swiadkow mimo to mam na glowie urzad budowlany budynki gospodarcze wybudowane 1998 nieznajomosc przepisow nie zwalnia od odpowiedzialnosci ale za zmianami ciezko nadazac czy mam szanse na przedawnienie

  autor esia

  blog: specjalistyczny pr.bud

 • dodano: 24 lutego 2014 19:19

  Decyzja ostateczna nie ulega przedawnieniu. Roszczenie mogłoby ulec przedawnieniu po okresie 10 lat. Na podstawie kodeksu cywilnego. Problem w tym że wielu nie widzi relacji nakazu i roszczenia.

  autor sage

  blog: prawobudowlane.bloog.pl

 • dodano: 24 lutego 2014 13:19

  czy decyzja nakazująca rozbiórkę nadbudowanej części budynku ulega przedawnieniu?

  autor tymonek

 • dodano: 09 lutego 2014 21:24

  Witam!
  Mam w planach kupno domu i spotkałam się z dwoma ogłoszeniami gdzie właściciele nie posiadają dokumentacji(projektu budowy i dziennika). Jeden dom jest z lat siedemdziesiątych a drugi 2000. Czy mam się bać kupowania tych domów? Czy grożą mi jakieś konsekwencje jeśli kupię któryś z nich?
  Pozdrawiam.
  Mój e-mail: genowefabalcerak@gmail.com

  autor Gena 19

 • dodano: 07 stycznia 2014 15:42

  witam,
  mam taki problem, rodzice wybudowali w gdańsku dom w roku 1986, było pozwolenie na budowę itd, ale ostatnio zobaczyłam dziennik budowy w domu i rodzice nie kojarzą żeby zgłaszali zakończenie budowy, tak więc przypuszczalnie dom nie ma pozwolenia na użytkowanie ...dodatkowo w roku 1992 była robiona mała przybudówka bez kompletnych pozwoleń, rodzicie myśleli o podziale domu i to by trzeba poukładać. Płacone są podatki itd.
  Czy mogłabym prosić o pomoc jak to ugryźć żeby nie wyszła jakaś masakra, kary itp, jak jest obecnie z legalizacją takiej sprawy, jest to dla mnie strasznie pogmatwane jak czytam w internecie, a chciałabym żeby mi ktoś po chłopsku wyjaśnił :) dziękuję z góry za pomoc, ola, mój adres mail: nieolka@tlen.pl

  autor ola

 • dodano: 17 września 2013 16:31

  cześć

  mam gigantyczny problem z developerem który nie chce oddać mojego budynku i nie mogę uzyskać pozwolenia na uzytkowanie. bez pozwolenia na użytkowanie nie mogę dostać kredytu i nie nmoge skonczyć budowy. jak mógłbym oddać budynek sam? jedyne co mam to akt notarialny i wypis z KW. czy można to jakoś zalegalizować, uzyskać pozwolenie na użytkowanie? bede wdzieczny za odpowiedź na :
  ja2122@gazeta.pl

  czy jest ktoś kto takie rzeczy wykonuje odpłatnie?

  dzieki

  autor K

 • dodano: 05 sierpnia 2013 1:40

  Bardzo podoba mi sie Twoj blog ;)

  autor Marys

  blog: http://modaiporady.bloog.pl

 • dodano: 22 czerwca 2013 21:10

  Takie zasadnicze pytanie bo nie do końca rozumiem.
  Skoro budynek został przebudowany przed rokiem 2003 gdzie w życie weszły nowe przepisy prawne, to czy ta legalizacja jest płatna w końcu czy nie? Jakie kary mogą być nałożone na właściciela takiego budynku w prawie budowlanym???
  Proszę o jak najszybszą odpowiedź i z góry dziękuję.

  Adres: pawdom7o25@wp.pl

  autor Duszek@

 • dodano: 22 czerwca 2013 21:09

  Takie zasadnicze pytanie bo nie do końca rozumiem.
  Skoro budynek został przebudowany przed rokiem 2003 gdzie w życie weszły nowe przepisy prawne, to czy ta legalizacja jest płatna w końcu czy nie? Jakie kary mogą być nałożone na właściciela takiego budynku w prawie budowlanym???
  Proszę o jak najszybszą odpowiedź i z góry dziękuję.

  Adres: pawdom7o25@wp.pl

  autor Duszek@

 • dodano: 09 listopada 2012 18:46

  To że kara ulegnie przedawnieniu nie znaczy że, budynek może stać. własciciel jest zobowiązany albo zalegalzowacćto co zbudował, albo rozebrać jesli będzie taka decyzja nadzoru budowlanego. Czyli nie za wiele zyskujemy;]

  autor bbb

 • dodano: 25 lipca 2012 16:05

  Witam, po roku 1995 roku, moja mama wraz ze swoją siostrą podjęły się budowy domu. Niestety nie wszystkie formalności zostały dopilnowane. Zezwolenie na budowę było, natomiast wybudowany budynek nie ma nic wspólnego z zatwierdzonym przez gminę planem. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to rodzaj samowoli. Póki co problemu z tym nie ma, nikt tego nie sprawdza w żaden sposób. Problem jednak polega teraz na tym, że mama z ciocią ma dom na współwłasność i chciałaby go podzielić, aby to zrobić wypadałoby zalegalizować samowolę,. poproszę o pomoc, ponieważ jestem laikiem jeśli chodzi o prawo budowlane, jakie są koszty legalizacji, czy jest szansa ich uniknąć jeśli tak w jaki sposób. Będę zobowiązana.
  Pozdrawiam
  darila@poczta.onet.pl


  p.s. dodam , że budynek nie był odebrany, a płacone są podatki od działki rolnej, pomimo iż wszyscy są tam zameldowani

  autor Darila

 • dodano: 25 lipca 2012 15:59

  Witam, po roku 1995 roku, moja mama wraz ze swoją siostrą podjęły się budowy domu. Niestety nie wszystkie formalności zostały dopilnowane. Zezwolenie na budowę było, natomiast wybudowany budynek nie ma nic wspólnego z zatwierdzonym przez gminę planem. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to rodzaj samowoli. Póki co problemu z tym nie ma, nikt tego nie sprawdza w żaden sposób. Problem jednak polega teraz na tym, że mama z ciocią ma dom na współwłasność i chciałaby go podzielić, aby to zrobić wypadałoby zalegalizować samowolę,. poproszę o pomoc, ponieważ jestem laikiem jeśli chodzi o prawo budowlane, jakie są koszty legalizacji, czy jest szansa ich uniknąć jeśli tak w jaki sposób. Będę zobowiązana.
  Pozdrawiam
  darila@poczta.onet.pl

  autor Darila

 • dodano: 23 lipca 2012 22:41

  wybudowałem budynek gospodarczy ponad 20 lat temu z pozwoleniem na budowę, projektem. Nie dokonałem odbioru po wybudowaniu. Budynek użytkuję i opłacam podatki. Czy muszę coś robić teraz? Czy warto teraz zgłaszać dokonanie odbioru? mój mail: biuro@dekor.poznan.pl

  autor zyga

  blog: zyga

 • dodano: 21 czerwca 2012 8:14

  Witam Pana.

  Chciałbym skorzystać z porady dotyczącej samowoli budowlanej.
  Moj e-mail: wieslaw.badowski@neostrada.pl

  autor wiesław

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

wtorek, 17 października 2017

Licznik odwiedzin:  576 993  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 576993

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl