Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 272 140 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Powierzchnia użytkowa i z.o.o.

wtorek, 05 października 2010 10:54
Skocz do komentarzy
W tym miejscu podam obowiązujące prawnie parametry obiektu.

Jaka jest obowiązująca definicja powierzchni użytkowej?


Art. 2 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. Dz.U. 2001 Nr. 71 poz. 733

Znalazłem jak na razie tylko tą. I dotyczyczy tylko - powierzchni użytkowej lokalu. Stosowana jest do celów statystycznych i jest "obowiązująca".

I - jest sprzeczna z każdą obowiązującą normą dotyczącą sposobu liczenia powierzchni - taki żart ustawodawcy.

Kto wie gdzie znaleźć obowiązującą definicję powierzchni całkowitej?

Kto wie gdzie znaleźć obowiązującą definicję kubatury?

Kto wie gdzie znaleźć obowiązującą definicję wysokości obiektu?

Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)


 § 6. Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

( jest tylko jeden problem - ta definicja działa tylko w w/w rozporządzeniu i nigdzie indziej - tak mi się przynajmniej zdaje - bo nie znalazłem jeszcze powołania się na nią  ) 

Niemniej - wszyscy tą właśnie definicje cytują i stosują ( choć jest ona wadliwa w swojej naturze bardzo ).

Jak uzupełnie - będzie komplet - zajmie to trochę czasu - chwilowo - linki i cudzy materiał.

Materiał polecam.

Powierzchnia użykowa mieszkania - definicja GUS

Pojęcie powierzchni

Pojęcia powierzchni należą do podstawowych wskaźników technicznych obiektów budowlanych oraz stanowią składniki bilansów zagospodarowania terenów. Stosuje się je w obrocie nieruchomościami, statystyce, bankowości, urzędach, projektowaniu, inwestycjach, wykonawstwie, użytkowaniu obiektów budowlanych itp. Są używane w wielu ustawach, rozporządzeniach, prawie miejscowym i w normach.


Do niżej przytoczonych, w porządku alfabetycznym, nazw powierzchni dodano powszechnie używane symbole zapisane w nieobowiązującej już Polskiej Normie PN-70/B-02365.


Powierzchnia całkowita (Pc = Pn + Pk)
 

Powierzchnia całkowita składa się z powierzchni netto i konstrukcji budynku. Zgodnie z Polskimi Normami jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku (podziemnych, nadziemnych oraz przyziemnych, w tym kondygnacje techniczne), mierzona po obrysie zewnętrznym ścian z uwzględnieniem tarasów, loggii, galerii, ramp, tynków, okładzin i balustrad (nie wlicza się wnęk i występów do celów estetycznych, jeśli nie zmieniają powierzchni netto).

Według PN-ISO 9836:1997 powierzchni całkowitej nie określa się między innymi dla pustej przestrzeni między powierzchnią terenu a dolną częścią budynku i poddasza nieużytkowego, gdzie nie można poruszać się w pozycji wyprostowanej (w prawie lokalowym z 13 czerwca 1980 r. określono tę wysokość w świetle konstrukcji dachu lub stropu ≤ 190 cm).

W praktyce powierzchnia całkowita często jest mylona z powierzchnią użytkową lub powierzchnią netto.
 

Powierzchnia grzebalna
 

Na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. oraz rozporządzenia w sprawie urządzania cmentarzy... - Dz.U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298 powierzchnią grzebalną jest iloczyn przeciętnej rocznej liczby zgonów w danej miejscowości dzielony przez 23 (wskaźnik wynikający z zakazu ponownego użycia grobu do chowania zwłok przed upływem 20 lat i przypusz­czalnej liczby wypadków przedłużenia tego czasu na dalsze okresy) oraz przez 4,5 m² jako powierzchnia jednego grobu, co stanowi 40-60% powierzchni ogólnej cmentarza. Powierzchnia grze­balna przydatna jest przy ustalaniu wielkości cmentarzy.

Powierzchnia konstrukcji (Pk)


 

Jest powierzchnią utworzoną przez elementy zamykające (np. ściany) i powierzchnię słupów, pionów wentylacyjnych, kominów, ścian działowych oraz powierzchnie, przez które nie można przejść. Nie odlicza się powierzchni przejść, powierzchni otworów okiennych i drzwiowych oraz wnęk i nisz w elementach zamykających.

Według PN-ISO 9836:1997 oblicza się ją w stanie wykończonym, na rzucie poziomym, na poziomie podłogi, nie licząc listew przypodłogowych, progów, cokołów itp.

 

Powierzchnia mieszkalna (Pm)
 

Wed ług nieobowiązującego Normatywu mieszkaniowego z 1974 r. powierzchnia mieszkalna była sumą powierzchni pokoi w mieszkaniu (pomieszczeń przeznaczonych do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z funkcji budynku lub jego wydzielonej części) - bez kuchni,przedpokoju, łazienki, pralni, suszarni, komórki lokatorskiej. Zdarza się, że powierzchnię mieszkalną utożsamia się z powierzchnią użytkową mieszkań.

 


Powierzchnia netto (Pn = Pu + Pg + Pr)
 

Powierzchnia netto składa się z powierzchni użytkowej, usługowej i ruchu. Jest powierzchnią ograniczoną przez elementy ograniczające. Według PN­-ISO 9836:1997 oblicza się ją dla budynku wykończonego na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów itp. (według PN-70/B-02365 była to powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych; obliczało się ją w stanie su­rowym na poziomie 1 m nad podłogą).


Dla powierzchni kondygnacji niezamkniętych lub zamkniętych częściowo i bez elementów zamykających powierzchnię netto oblicza się z rzutu pionowego obrysu przekrycia.

Wlicza się elementy nadające się do demontażu (rury, kanały, ścianki działowe). Nie wlicza się: powierzchni otworów na drzwi i okna oraz niszy w elementach zamykających. W praktyce powierzchnia netto często jest mylona z powierzchnią użytkową.


Powierzchnia podstawowa (Pp)


Według PN-70/B-02365 była to powierzchnia (część powierzchni użytkowej) przeznaczona do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z funkcji budynku lub jego wydzielonej części - na wszystkich kondygnacjach. (w PN-ISO 9836:1997 nie podano definicji powierzchni podstawowej, przy jednoczesnym powoływaniu się na nią - przy definiowaniu powierzchni użytkowej).

Powierzchnia pomocnicza (Pd)
 

Według PN-70/B-02365 była to powierzchnia (część powierzchni użytkowej) przeznaczona do zaspokojenia pomocniczych potrzeb wynikających z funkcji budynku i niewchodzących w zakres potrzeb podstawowych. (w PN -ISO 9836:1997 nie podano definicji powierzchni pomocniczej, przy jedn­czesnym powoływaniu się na nią - przy definiowaniu powierzchni użytkowej).


Powierzchnia ruchu (Pr)Według PN-ISO 9836:1997 jest to część powierzchni netto przeznaczona dla ruchu wewnątrz budy­ku (w częściach przeznaczonych dla ogólnej komunikacji). Wlicza się: powierzchnie klatek schodowych, korytarzy, wewnętrznych ramp i pochylni, poczekalni, balkonów ewakuacyjnych, powierzchnie netto szybów dźwi­gowych i powierzchnie zajęte przez urządzenia wbudowane przeznaczone do ruchu ogólnie dostępnego na każ­dej kondygnacji oddzielnie, np. schody ruchome (nie wlicza, się między innymi, przedpokoi mieszkalnych, wewnętrznych schodów w mieszkaniach dwupoziomowych itp.). W praktyce powierzchnia ruchu często jest błędnie wliczana do powierzchni użytkowej.


Powierzchnia sprzedaży


 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 - powierzchnią sprzedaży jest część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonej do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towa­rów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).


W przypadku prowadzenia działalności, w której powierzchnia ekspozycyjna (potocznie zwana powierzchnią pomocniczą) jest jednocześnie powierzchnią handlową właściwą (sklepy meblowe, salony samochodowe, sklepy samoobsługowe itp.), cała powierzchnia, na której odbywa się sprzedaż de­taliczna, jest powierzchnią sprzedaży.

Gdy w obiekcie handlowym o powierzchni ponad 400 m2 (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego od 11 lipca 2008 r. o powierzchni ponad 2000 m2) prowadzona jest sprzedaż hurtowa (bez detalicznej), to taki obiekt nie podlega przepisom ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach.

Powierzchnia terenu biologicznie czynna


Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 jest to grunt rodzimy (naturalny) oraz wody powierzchniowe na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację.

Powierzchnia terenu biologicznie czynna jest używana w projektach zagospodarowania terenu, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w decyzjach lokalizacyjnych.

 

Powierzchnia usługowa (Pg)
 

Według PN-ISO 9836:1997 jest to część powierzchni kondygnacji netto przeznaczona na usytuowanie insta­lacji i urządzeń technicznych (zgodnie z PN-70/B-02365 była to powierzchnia pomieszczeń, służących do zaspokojenia potrzeb związanych pośrednio z przeznaczeniem budynku).

W licza się: powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych na podstawowe instala­cje usługowe, trzony kominowe, kanały przełazowe i pomosty techniczne.

Powierzchnia użytkowa (Pu)

Zgodnie z PN-ISO 9836:1997 jest to część powierzchni netto odpowia­dająca celom i przeznaczeniu budynków, klasyfi kuje się ją zgodnie z celem i przeznaczeniem budynków, w któ­rych są wznoszone. Składa się z powierzchni podstawowej i pomocniczej, które są zdefiniowane w nieobowiązu-jącej normie PN-70/B-02365.

Do powierzchni użytkowej Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316) nie zalicza:

 • powierzchni elementów budowla­nych, m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów;
 • powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych;
 • powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki;
 • a w części mieszkaniowej w budyn­kach mieszkalnych obejmuje:
 • pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie);
 • pomieszczenia pomocnicze;
 • piwnice;
 • pomieszczenia ogólnego użytkowa­nia (np. wózkarnie, suszarnie).
 •  
Natomiast ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. z 1991 r. Nr 8, poz. 31 do powierzchni użytkowej zalicza powierzchnie mierzone po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem po­wierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, a także zalicza powierzchnie garaży podziemnych, piwnic i suteren (w przypadku lokalu mieszkalnego do Pu zalicza w szcze­gólności: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki oraz inne pomieszczenia słu­żące mieszkalnym i gospodarczym po­trzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania).
Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tara­sów i loggii, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczo­nych do przechowywania opału.

Odmiennie definiuje Pu ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514). Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) uważa powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjąt­kiem powierzchni piwnic i klatek scho­dowych oraz szybów dźwigów).

Obie przytoczone ustawy zgodnie z PN-70/B-02365 określają sposób li­czenia powierzchni w uzależnieniu od wysokości pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji: powierzchnie pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle h ≥ 2,20 m zalicza się w 100%, o wysokości 1,40 ≤ h < 2,20 m - w 50%, a o wysokości h < 1,40 m pomija się.

W poprawce do ustawy o najmie lo­kali mieszkalnych i dodatkach miesz­kaniowych - Dz.U. 1994 r. Nr 105, poz. 509 przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznacze­nie i sposób używania, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alkow, holi, kory­tarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących celom mieszkalnym i gospo­darczym potrzebom najemcy. Nie uważa się za Pu lokalu mieszkalnego powierzch­ni balkonów, tarasów, loggii, antresol, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczo­nych na przechowywanie opału.

Obmiaru Pu dokonuje się w świet­le wyprawionych przegród pionowych (ścian) przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynków okre­ślonych w odrębnych przepisach.
W praktyce mylnie nazywa się po­wierzchnię netto powierzchnią użyt­kową.


Powierzchnia wewnętrzna budynku


Zgodnie z warunkami technicz­nymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) - jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych bu­dynku w poziomie podłogi, bez po­mniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród we­wnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powięk­szeniem o powierzchnię antresoli.


Powierzchnia zabudowy (Pz)

Zgodnie z PN-ISO 9836:1997 jest to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. Nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych lub ich części niewystających ponad po­wierzchnię terenu, elementów drugo­rzędnych, np. markiz, daszków, występów dachowych, oświetlenia, ramp i schodów zewnętrznych, powierzchni obiektów po­mocniczych (szklarnie, szopy, altany).

Powierzchnia zabudowanej działki


Termin stosowany głównie w miej­scowych planach zagospodarowania przestrzennego i w decyzjach lokaliza­cyjnych oznaczający powierzchnię za­budowy budynku lub budynków łącz­nie z nawierzchniami utwardzonymi, tj. powierzchniami tarasów, dojść pie­szych, dojazdów, parkingów i placów gospodarczych.
 

                                                                                          mgr inż. arch.
                                                                                 ZBIGNIEW GLIŃSKI

 

Artykuł ukazał się w nr. 3 (22)/2008. Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej OIIB i Izby Architektów RP.

 


Podziel się
oceń
1
0


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
 • dodano: 27 marca 2012 11:17

  witam
  prosze o pomoc w nastepujacej kwestii
  planuje antresole w sklepie 150m2 ktora bedzie miala ok 15m2
  czy liczy sie to jako powierzchnia handlowa?
  czy moze ona byc w polowie zabudowana np polowa na skladowanie produktow lub biuro a polowa otwarta np na stolik i automat z kawa...
  bylabym wdzieczna za odpowiedz pozdrawiam

  autor agatttka

 • dodano: 01 marca 2012 15:31

  Proszę o wyjaśnienie :

  Zgodnie z PN-ISO 9836:1997 jest to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. Nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych lub ich części niewystających ponad po­wierzchnię terenu, elementów drugo­rzędnych, np. markiz, daszków, występów dachowych, oświetlenia, ramp i schodów zewnętrznych, powierzchni obiektów po­mocniczych (szklarnie, szopy, altany).

  Czy zgodnie zprawem budowlanym przedstawionym powyzej , należy uznać iż wszelkiego typu drewniane szopki , komórki , czy szklarenki bez tzw. podmórówek ( fundamentow) nie są budynkami w świetle prawa podatkowego od budynków gospodarczych?

  autor jerzy

  blog: http://prawobudowlane.bloog.pl/

 • dodano: 06 października 2010 8:53

  Umea - na prywatne wysyłaj. To mogę ci prywatnie odpowiedzieć.

  Co do ziemi.

  Jest naruszenie stosunków wodno-prawnych. Bo nasyp sam w sobie - nie ma charakteru "budowli" bo jest z ziemi. Dopiero jak robimy "wał" to mamy obiekt linowy.

  Natomiast jak zniwelujemy ziemię to 'mamy naruszenie stosunku wodnoprawnego' oddziałujemy na wody gruntowe.

  Co do rozpoczęcia budowy - prywatnie. Za dużo pisania.

  autor sage

  blog: prawobudowlane.bloog.pl

 • dodano: 05 października 2010 22:59

  aha - i jeszcze kto i na podstawie jakich przepisów egzekwuje zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu? O to się włąśnie pytałam, po paru miesiącach dzwoniłam do ministerstwa i panie w ogóle nie umiały mi odpowiedzieć. Chodzi o to, że przedmiotowy nasyp narusza zapisy planu, bo jest tam zakaz zmiany ukształtowania terenu. Dopuszczalne są tylko "niezbędne niwelacje" związane z budową budynków (cokolwiek te "niezbędne niwelacje" znaczą). W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym brak przepisów karnych, na działce nie ma pozwolenia na budowę, więc nadzór nie reaguje bo samego nasypu bez ani jednej cegły nie chce uznać za samowolę budowlaną. Jest też oczywiście możliwość, że takie zapisy w planach są bezprawne, ale skoro ministerstwo tego nie napisało w odpowiedzi .....
  Co z tym zrobić? Nie ma na podstawie czego nakazać likwidacji nasypu.

  autor umea_cefalu

  blog: busola.bloog.pl

 • dodano: 05 października 2010 22:50

  mam pytanie, a raczej sporo z zakresu PB. W pracy zajmuje się ochroną środowiska i są dziedziny na styku prawa wodnego i poś i PB, które są sporne. Pisałam nawet pisma do ministerstwa infrastruktury rok temu i dotąd nie odpowiedzieli.
  A pytanie dotyczy tego kiedy mamy rozpoczęcie budowy. Bo w art. 80 którymś (nie pamiętam w tej chwili) jest napisane, że rozpoczęciem budowy jest m.in. wykonanie niwelacji terenu. Natomiast kiedy mamy doczynienia z nasypem na działce budowlanej - czyli czymś co moim zdaniem jest niwelacją terenu. I kiedy nasyp ten jest wykonany bez pozwolenia na budowę - nadzór budowlany nie reaguje. Dlaczego?

  autor umea_cefalu

  blog: busola.bloog.pl

sobota, 18 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  579 894  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 579894

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl