Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 273 328 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

BIOZ

środa, 03 listopada 2010 13:00
Skocz do komentarzy

Zaczerpnięte ze stron Inżyniera Budownictwa

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,rozbiorka_budynku_a_plan_bioz,2603

Rozbiórka budynku a plan BIOZ


2009-04-29

Odpowiada Anna Macińska - dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 


Proszę o wyjaśnienie, czy w projekcie rozbiórki małych budynków konieczny jest plan BIOZ. W moim przypadku zostałem zmuszony do jego opracowania na prośbę inwestora.W art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) został określony wymóg sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na podstawie informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej (art. 21a ust. 1 Pb). Informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy - Pb, dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się dla każdego projektu bez względu na zakres prac w nim określonych. Przedmiotowa informacja jest niezbędna w celu umożliwienia określenia, czy dana inwestycja obliguje kierownika budowy do sporządzenia planu BIOZ w oparciu o tę informację, zgodnie z art. 21a ust. 1a Pb.


Ponadto należy zauważyć, że właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego sprawdza kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 35 ust. 1 pkt 3 Pb). W związku z powyższym należy stwierdzić, iż obowiązek sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia występuje w przypadku procedury uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Powyższego obowiązku nie można jednak ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji dotyczącej budowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 Pb. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 3 pkt 12 Pb przez pojęcie pozwolenia na budowę rozumie się decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. W związku z powyższym przedmiotowa decyzja może dotyczyć nie tylko budowy, ale także robót rozbiórkowych. Tym samym konieczność sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia występuje także w przypadku obowiązku uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, gdy do wniosku o jej uzyskanie załączany jest projekt rozbiórki obiektu.


Natomiast plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się, jeżeli w trakcie budowy (rozbiórki) są wykonywane roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W art. 21a ust. 2 Pb zawarto katalog robót budowlanych, których specyfikę należy uwzględnić w planie BIOZ.


Są to roboty:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, szczególnie przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

- przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

- stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym;

- prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

- stwarzające ryzyko utonięcia pracowników;

- prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach;

- wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

- wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;

- wymagające użycia materiałów wybuchowych;

- prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.


Ponadto zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt 2 Pb plan BIOZ na budowie sporządza się, jeżeli przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.


Trzeba przy tym zaznaczyć, że przez pojęcie robót budowlanych należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 Pb). 


Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w ww. przepisie, określa § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).


Zgodnie z pkt 1 tego rozporządzenia w przypadku robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, szczególnie przysypania ziemią lub upadku z wysokości, szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m;

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m;

- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m;

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych;

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych;

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców;

- prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory;

- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych;

- betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony;

- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach;

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, mniejszej niż 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, mniejszej niż 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;

- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków;

- roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;

- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych.


W przypadku robót budowlanych, przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C oraz roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Z kolei w przypadku robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym zakres robót obejmuje roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, a także roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów (§ 6 pkt 2 i 3 ww. Rozporządzenia).


Jeśli chodzi roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, zakres robót budowlanych obejmuje:

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV;

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV;

- budowę i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego;

- wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego (§ 6 pkt 4 ww. rozporządzenia).

W przypadku robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników szczegółowy zakres robót obejmuje roboty prowadzone z wody lub pod wodą, montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m. W przypadku robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach zakres robót obejmuje roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych oraz roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi (pkt 5 i 6 ww. Rozporządzenia).


Natomiast zgodnie z pkt 7-10 tego przepisu szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje: w przypadku robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; w przypadku robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; w przypadku robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych - roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu i roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; w przypadku robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.


Należy zauważyć, że wskazane w omówionych przepisach roboty budowlane mogą obejmować swym zakresem także prowadzenie robót rozbiórkowych.


Natomiast ostateczna ocena, czy w konkretnym przypadku należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty), który na podstawie przepisów ustawy oraz konkretnego stanu faktycznego prowadzonych robót jest zobowiązany do zajęcia w przedmiotowej sprawie wiążącego stanowiska.


Uwaga: Odpowiedź nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążąca dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych.

 


Podziel się
oceń
0
0


czwartek, 23 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  580 730  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 580730

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl